”Viktigt för klimatet med minskade transportutsläpp”

Foto: Christer Wiik

Naturvårdsverket publicerade nyligen en rapport där myndigheten presenterade preliminära siffror för klimatpåverkande utsläpp i Sverige 2015.

̶  Utsläppen i Sverige minskar fortfarande, men i långsammare takt än tidigare. En orsak är att utsläppen från inrikes transporter inte minskade alls under 2015, säger Oskar Larsson, enhetschef för klimatanalys på Naturvårdsverket.  

Snabbstatistiken för 2015 års klimatpåverkande utsläpp visar att 53,7 miljoner ton växthusgaser släpptes ut i Sverige förra året. Jämfört med 2014 är det en minskning med 1 procent.

Motsvarande utsläppsminskning har anläggningarna inom handelssystemet för utsläppsrätter uppnått; dvs företag inom elproduktion, fjärrvärme och industri där 36 procent av Sveriges totala utsläpp ingår. Anläggningarnas utsläpp var cirka 19,2 miljoner ton växthusgaser år 2015 vilket är en minskning med 0,1 miljoner ton jämfört med 2014.

Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med cirka 25 procent eller 18 miljoner ton. Ökad vägtrafik och fler registrerade bilar motverkar den utsläppsminskning inom transportsektorn som pågått sedan 2007. 

̶ Samtidigt minskar utsläppen per kilometer från nya personbilar och det har aldrig varit lättare att välja en bränslesnål bil. För att få ned utsläppen handlar det dels om vilken bil man väljer och på det sätt man kör. Dessutom måste vi med samhällsplanering minska transportbehoven, säger Leif Holmberg, enhetschef för klimatstyrmedel.  

Sverige har som mål att ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen om cirka 15 år, och Miljömålsberedningen föreslår att Sverige i förlängningen ska bli helt klimatneutralt. Det är möjligt att få ned utsläppen om en rad olika åtgärder får fart.

Ett exempel på viktiga steg mot ett fossilfritt samhälle är regeringens initiativ till lokala klimatinvesteringar inom Klimatklivet. Hittills fattade beslut om nya laddstationer leder till en fördubblad publik laddinfrastruktur som gör det lättare att välja elbil. Naturvårdsverket lyfter även fram infrastrukturplanering med klimatmål i fokus och stadsplanering som viktiga lösningar.

Bonus malus - styrmedel som gör det lättare att välja miljövänligare bil, och dämpande åtgärder som till exempel vägslitageskatt, är ytterligare lösningar för att få ned de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn, som står för cirka en tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige. Källa: Naturvårdsverket