Ledare - Transportnäring i förändring

Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad kring transportbranschens omvärldsutveckling. FOTO: ARKIVBILD

Trafikverket har publicerat en intressant rapport om hur Transportnäringen kommer att utveckla sig i framtiden. Omvärldsrapporten 2022 är den fjärde sedan Trafikverket bildades. Inte minst i ljuset av en osäker omvärld är det viktigt för branschen att spana in i framtiden för att förbereda sig för en rad olika scenarier.

Trafikverket pekar ut fem megatrender som kan komma att förändra villkoren för branschen. Den första handlar om demografiska förändringar i spåren av möjligheten att arbeta på distans. Det kommer att innebära att storstädernas attraktionskraft kommer att minska vilket påverkar näringslivet. Decentralisering, ökad e-handel och distansarbete är alltså vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Den andra trenden handlar om att globaliseringen bromsar in. Under pandemin påverkades den globala transportinfrastrukturen kraftigt. Det har gjort att många verksamheter inom industri och tillverkning tar hem sin produktion till närområdet. Brist på insatsvaror har tidvis stoppat produktionen i bilindustrin vilket gör att man skapar egen tillverkning och lagerkapacitet.

Klimatfrågan är naturligtvis en trend som kommer att påverka transportnäringen. Tillgången till koldioxidneutral el är avgörande för utvecklingen av fossilfria transporter. Men konkurrensen om elenergi och kraftigt ökande efterfrågan på ren energi är en osäkerhetsfaktor. Det kan ta tio år innan vi har en fungerande utbyggd kärnkraft som kan möta samhällets behov av fossilfri el.

Och naturligtvis kommer den allt snabbare digitaliseringen att påverka transportnäringen. Digitaliseringen påverkar hela samhället och förändrar levnadsomständigheterna för människor och konkurrensvillkoren för företag. Och digitalisringstrenden ser ut att accelerera. Den starka utvecklingen av AI kommer att ha påverkan även på transportbranschen. AI kommer med stor sannolikhet att eliminera många manuella uppgifter i näringen och effektivisera andra. 

Den sista trenden i Trafikverkets fram-tidsspaning handlar om resiliens, det vill säga förmågan att återhämta sig efter olika störningar. Man tar exemplet med Covid-19-pandemin som drabbade världen på ett helt oför-utsett vis och vars efterverkningar än i dag påverkar oss. ju längre fram desto större blir osäker-heterna. Något kan man emellertid lära sig av rapporterna.

En sak är att ha ett scenarietänkande – om detta händer vad gör jag då? Det är väldigt lätt att luta sig tillbaka när vardagen rullar på vilket gör att man inte har någon förberedande strategi när det oväntade händer. Den andra slutsatsen man kan dra av framtidsforskningen är att det blir allt viktigare att hålla sig informerad om vad som pågår i branschen. Information och att hänga med i nyhetsflödet är livsviktigt för att snabbt kunna reagera på omvärldshändelser. 

AV PETER HÖÖK

bild