Ytterligare framsteg för projekt Malmporten

Sjöfartsverket och Trafikverket planerar för att bredda och fördjupa farleden till Luleå. Foto: Fredrik Broman

Mark- och miljööverdomstolens beslut om muddermassornas placering i farledsprojekt Malmporten, Luleå, har inte överklagats. Därmed har domen vunnit laga kraft. "Nu väntar vi bara på regeringens nationella plan för infrastruktur där vi hoppas att Malmporten finns med", säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn. 

Tiden för överklagan gick ut den 9 maj och ingen sådan har inkommit till domstolen. Det var den 11 april 2018 som dom i målet kungjordes av Mark- och miljööverdomstolen. Den innebär i korthet att muddermassor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär i enlighet med tidigare dom, men massor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn. 

Sjöfartsverket får alltså tillstånd att placera förorenade massor med lägre föroreningshalt, under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor i djuphålan utanför Luleå. Sammanlagt rör det sig om cirka 400 000 kubikmeter massor. Mer förorenade massor, cirka 200 000 kubikmeter, används vid bygget av nya landområden i Luleå hamn, som avser den nya djuphamnen.

Första instans i målet var Mark- och miljödomstolen. I domen från den 18 april 2017 beviljades Sjöfartsverket dispens för att placera cirka 600 000 kubikmeter förorenade massor i nämnda djuphåla vid Vitfågelskär under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor. Luleå hamn fick i sin tur tillstånd att skapa nya landytor med enbart rena muddermassor i anslutning till den nya djuphamnen som planeras. Domen överklagades av Havs- och vattenmyndigheten till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd. 

– Den juridiska hanteringen är avslutad eftersom ingen överklagan lämnats in, men för att Malmporten ska bli verklighet måste projektet komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras inom en snar framtid, kommenterar Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket. 

Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB, kommenterar:
- I och med att domen i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft får vi ramar och förutsättningar för det fortsatta projekteringsarbetet. Domen innebär att en helt oumbärlig milstolpe nu är på plats. Nu väntar vi bara på regeringens nationella plan för infrastruktur där vi hoppas att Malmporten finns med, säger Henrik Vuorinen.