Kräver kraftigare styrmedel för sjöfarten

Sjöfarten stor källa till luftföroreningar. Arkivbild

För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och växthusgaser. Därför har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet analyserat vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp till luft. Arbetet har genomförts i ett projekt kallat "Morötter och piskor inom sjöfarten för att nå miljökvalitetsmål". Vinnova och Trafikverket har finansierat projektet.

– Syftet med projektet har varit att utveckla rekommendationer till svenska beslutsfattare och aktörer. Vi har studerat vilka styrmedel som kan bidra till att fyra av de svenska miljökvalitetsmålen som avser utsläpp till luft och internationella sjöfartsorganisationen IMO:s klimatmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

När slutsatserna summeras står det klart att det både behövs bättre uppföljningsverktyg och underlag för framtidsscenarier samt en kombination av olika styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. Målen kommer inte att nås med dagens styrmedel. De beräkningar som gjorts visar att de svenska miljökvalitetsmålen 2030 och 2045 inte kommer att nås genom att fortsätta med dagens styrmedel, det vill säga med ”business as usual”. Inte ens de mest optimistiska scenarierna med relativt stora förändringar i sjöfartens bränslemix förväntas leda till att klimatmålen nås.

Det behövs en kombination av olika styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen. När det gäller minskning av växthusgaser föreslår projektet bland annat att svenska aktörer arbetar för att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt system. Hastighetsbegränsningar är ett annat förslag.