Unik sjöfraktlösning minskar utsläppen med 100 procent

Foto: Scanlog

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) tar ett nytt steg mot hållbar sjöfart genom att erbjuda sina kunder fossilfri sjöfrakt i samarbete med STX Group. Denna lösning minskar utsläppen från sjöfart med 100 procent genom att ersätta fossila bränslen med LBG (Liquified Biomethane).

Logistikföretagets fossilfria sjöfraktalternativ möjliggör för kunder att minska sitt koldioxidavtryck med 100 procent genom att använda LBG istället för traditionella fossila bränslen. Denna innovativa lösning, som är oberoende av rederier, kan appliceras på alla sjöfartsrutter.

Genom att bunkra LBG på fartyg i Europa enligt massbalansprincipen tillhandahåller STX Group en lösning där äganderätten till utsläppsminskningarna tilldelas företagets kunder genom en "Book and Claim"-mekanism.

Scanlog är det första logistikföretaget som erbjuder fossilfri sjöfrakt med LBG och denna lösning minskar inte bara rederiernas fotavtryck utan även scope 3-utsläpp över hela värdekedjan.

Matilda Jarbin, kommunikations- och hållbarhetschef på Scanlog, säger att detta initiativ möjliggör helt LBG-drivna sjötransporter, vilket minskar beroendet av fossila bränslen och ger kunderna ett mer hållbart alternativ med ökad kontroll.

STX Groups Carl Otto Lindsjö kommenterar att samarbetet möjliggör skalbara minskningar av scope 3-utsläpp genom att koppla ihop speditörer och godsägare med högkvalitativa leverantörer av förnybara bränslen.