Finland förlänger undantagsregler för internationella vagnar inom trä- och kemikalietransport

Lastning av papper och massa i Helsingfors hamn. Foto: VR- Transpoint, kredit: Juho Kuva

Finlands kommunikations- och trafikministerium har startat ett lagstiftningsprojekt för att revidera reglerna för järnvägstrafik. Målet är att öka säkerheten för stadsjärnvägstrafik och ge skogs- och kemiindustrin mer tid att anskaffa EU-kompatibla transportmedel.

I juni 2022 trädde en lagändring i kraft som tillät användningen av internationellt transportmaterial från öst (OSShD/GOST-utrustning), som avviker från EU-krav, för transport av trä och kemikalier inom Finland fram till slutet av 2026. Denna tillfälliga undantagsregel var nödvändig för att säkerställa transporten av trä och kemikalier på järnväg inom Finland efter Rysslands anfallskrig i Ukraina.

- Regeringsprogrammet under statsminister Petteri Orpo innehåller en bestämmelse som tillåter permanent användning av utländska järnvägsfordon i Finland, säger en talesperson från ministeriet.

EU-krav

Finland har enbart ett undantag enligt EU-lagstiftning för att använda OSShD/GOST-rullande materiel för gränsöverskridande järnvägstrafik. Kommissionen har visat förståelse för behovet av ett nationellt undantag under en begränsad tid. Som EU-medlemsstat har Finland dock inte möjligheten att permanent undanta sig från EU-kraven på rullande materiel för inhemsk trafik.

Eftersom anskaffningen av EU-kompatibelt material för transport av trä och kemikalier tar längre tid än förväntat, har kommunikations- och trafikministeriet förhandlat med kommissionen om en förlängning av undantagsreglerna i avsnitt 80 i järnvägstransportlagen till slutet av 2028. Kommissionen har insisterat på att Finland så snabbt som möjligt ska återgå till att följa EU

flottkrav. Det nuvarande lagstiftningsprojektet innebär en ändring av järnvägstrafiklagen för att förlänga de nuvarande undantagsreglerna till slutet av 2028.

Samtidigt genomförs ändringar i regleringen av stadsjärnvägstrafik för att förbättra säkerheten genom att integrera säkerhetsaspekter redan i planeringsfasen av stadsjärnvägsnätet. Andra ändringar i järnvägstrafikreglerna kan också göras om det krävs enligt EU-lagstiftning.

Projektet förbereds som ett utkast, och berörda parter kommer att konsulteras under förberedelserna. Ett regeringsförslag väntas lämnas till parlamentet hösten 2025.

Finländska godstransporter

Finland har en lång tradition av godstransporter, särskilt inom skogsindustrin och kemiindustrin, som är starkt beroende av effektiva och tillförlitliga transportlösningar. Järnvägstransport spelar en viktig roll för dessa industrier, eftersom det erbjuder ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att transportera stora mängder material över långa avstånd.

För att stödja dessa industrier och säkerställa en fortsatt konkurrenskraft, har Finland varit tvunget att anpassa sig till förändrade internationella och regionala förutsättningar. Den pågående lagstiftningsprocessen och förhandlingarna med EU-kommissionen visar på en strävan att balansera nationella behov med EU-krav, samtidigt som säkerhet och effektivitet prioriteras.

Järnvägsnätet i Finland är väl utvecklat och täcker stora delar av landet, vilket möjliggör smidiga transporter mellan viktiga industriområden och exporthamnar. Den finländska regeringens engagemang för att förbättra och anpassa järnvägstransportsystemet säkerställer att landets industrier kan fortsätta att växa och bidra till den nationella ekonomin.

Genom att investera i modern och säker järnvägsinfrastruktur, samt genom att förlänga undantagsreglerna för internationella vagnar, visar Finland sin vilja att stödja sina nyckelindustrier och säkerställa deras långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Källor: LOK-Report/ Finlands Transport- och kommunikationsministerium