LEDARE - Last mile-marknaden – från cykelbud till miljardindustri

Företaget Bolt är ett exempel på den nya logistiken. Bolt har på åtta år gått från ingenting till en omsättning på sex miljarder kronor. FOTO: BOLT

Cykelbud har väl funnits så länge det funnits cyklar. Man kan säga att cykelbudet var föregångaren till dagens hemtransporter. Men last mile-transporterna har förändrats drastiskt. Från en okomplicerad procedur – hämta och lämna – är det nu dataplattformar som styr allt från upphämtning till leverans.

AV PETER HÖÖK

Cykelbudet får via en app reda på var godset skall hämtas, när, vilken färdväg som är lämplig och hur lång tid transpor-ten får ta. Ett tidsfönster öppnas för hämtning och leverans samt att alla ekonomiska transaktioner i samband med le-veransen, inkluderat budets ersättning, sköts av appen. Och med GPS-tracking kan kunden på en karta hela tiden följa var  beställningen befinner sig.

Vi har datorisering och smartphones att tacka för den nya situationen när det gäller logistik och hemtransporter och  motorn för den utvecklingen är den snabbt växande e-han-deln. Sedan 2007 har e-handelsmarknaden globalt sett haft tillväxt varje år. Under 2020 etablerades omkring 3 500 nya e-handelsbutiker på den svenska marknaden, vilket var drygt 1 500 fler jämfört med 2019. E-handeln växte med 40 procent under 2020 och omsatte då 122 miljarder kronor.

Kanske var det pandemin som satte fokus på transport-branschen när konsumenterna upptäckte e-handelns fördelar. Då lärde sig många svenskar att handla på nä-tet och den trenden har bara växt sedan dess. E-handelslogistiken har skapat en ny marknad som snabbt togs upp av driftiga entreprenörer i spåren av den växande handeln.

De etablerade logistikföretagen upptäckte att det sak-nades något i logistikkedjan nämligen den sista biten hem till kunden. Men de var inte snabba nog att haka på trenden. Man satt fast i gamla rutiner vilket bidrog till att nya innovativa logis-tikföretag med fokus på hemtransporter växte som svampar ur jorden. E-handelskunderna krävde leverans vid dörren och var inte intresserade att stå i kö på posten eller något annat utlämningsställe för att få ut sina varor. 

Och investerarna stod på kö för att köpa in sig i den väx-ande marknaden för snabba hemleveranser. Många hemleveransföretag lever på investerat kapital och har som alla andra nystartföretag satsat på tillväxt snarare än lönsamhet. Att ta marknadsandelar har varit en prioritet. För att ta ett exempel så har Budbee i Sverige ökat antalet användare från cirka 1,6 miljoner till drygt 2,5 miljoner unika kunder. Budbees app, som lanserades under 2020, har i dagsläget över en miljon nedladdningar. 

Många last mile-bolag är i dag miljardföretag. Bolt är ett exempel på hur branschen har utvecklats. Bolt var tidigt ute på marknaden och lanserade sin tjänst 2014. Bolt omsätter glo-balt i dag nästan sex miljarder kronor och värderas till drygt 80 miljarder kronor. Men även Bolt lever på investerat kapital och redovisar ingen vinst. För Bolts del ligger förlusterna för närvarande på en bit över sex miljarder kronor.

Nu har den globala kapitalmarknaden abrupt lamslagits för förlustdrivande tillväxtbolag. Under åren har enorma sum-mor pumpats in i hemleveransbranschen. Nu vill investerarna se svarta siffror i balansräkningarna och låta sig övertygas om att den bakomliggande verksamheten har sub-stans. Detta kommer att skaka om last mile-marknaden. 

Redan nu ser man konkurser och ned-lagda verksamheter hos budföretagen. Konkurrensen är mördande samtidigt som hushållen drar åt svångremmen i det rådande ekonomis-ka läget. Marknadens hårda villkor är att den som inte kan hantera sämre tider åker ut. De som ser ut att klara sig bäst är företag som var ute tidigt och har konsoliderat sin verksamhet. Men även där kan man förvänta sig åtstramningar och personalminskningar. Det var enklare förr, på cykelbudens tid.