Konferens om standardisering av autonoma fartyg och hamnverksamheter

ABB, i samarbete med Keppel O & M:s teknologiföretag, Keppel Marine och Deepwater Technology (KMDTech), kommer tillsammans att utveckla tekniken för autonoma fartyg och eftermontera en 32-meters bogserbåt med ledande digitala lösningar, vilket möjliggör autonom fartygsdrift i hamnen i Singapore i slutet av 2020. Efter projektets avslutande förväntas fartyget vara Sydasiens första autonoma bogserbåt. Illustration: ABB

Danmark, Norge, Nederländerna, Japan, Kina, Korea, Finland och Singapore har inlett ett nytt MASSPorts-samarbete för att förenhetliga verksamheten när det gäller autonoma fartyg och hamnverksamheter. I det inledande mötet, som ordnades av Singapores havs- och hamnmyndigheter i augusti 2020, deltog också Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella fyrförbundet (IALA) och den internationella hamnorganisationen (IAPH).

Målet med MASSPorts-samarbetet är att fördjupa informationsutbytet och erfarenheterna mellan de stater och organisationer som är föregångare på området. Syftet med de konkreta pilotprojekten som genomförs i samarbete är att främja interoperabilitet och standardisering i fråga om passage för autonoma fartyg i hamnar. Ett mål är också att påverka IMO:s internationella avtal. Ett centralt föremål för standardisering är kommunikationen och informationsutbytet mellan autonoma fartyg och hamnar.

I det internationella samarbetet för automatiserad vattentrafik, sjötrafik och hamnverksamhet driver bland andra Finland multimodala lösningar och en rättslig ram som också tillåter framtida innovationer och teknisk utveckling. Tydliga ansvarsområden och transparens i bedömningen av verksamheten och säkerheten är en förutsättning för att automatiserad trafik och intelligenta system ska kunna tas i bruk.

Nästa möte för MASSPorts ordnas i början av 2021. Som en del av beredningen av automationsplanen för trafiken sammankallar kommunikationsministeriet intressentgrupper som kan delta i samarbetet.