4700 personer behöver rekryteras till bussbranschen

Rekryteringsbehovet är fortsatt högt i bussbranschen. Foto: Transportföretagen

Transportföretagens nya rapport, Tempen på Bussbranschen, pekar på att rekryteringsbehovet är fortsatt högt, trots att pandemin har slagit hårt mot bussbranschen. 4700 personer behöver rekryteras under perioden 2021-2023. Om företagen inte lyckas rekrytera när pandemin släpper sitt grepp väntar samhällsekonomiska konsekvenser.

- Vi ser att det fortsatt kommer att behöva rekryteras ett mycket stort antal personer till bussbranschen trots den inverkan som pandemin har haft. När det kollektiva resandet vänder uppåt igen behöver företagen ha tillgång till personal för att klara samhällets och de enskilda resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer. Rapporten har fokuserat på tre yrkesroller. Merparten av rekryteringsbehovet, 4 100 personer, utgörs av bussförare medan resterande utgörs av bussmekaniker och trafikledare. Siffrorna visar en minskning i rekryteringsbehovet jämfört med motsvarande rapport från 2018, då behovet låg på 7 300. Minskningen beror till stor del på den pågående pandemin, som har slagit hårt mot bussbranschen.

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft.

– Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året. Av dessa företag rapporterar fyra av tio att de haft svårigheter med rekryteringen. Bland anledningarna finns exempelvis svårigheter att hitta anställda med rätt yrkesutbildning eller språkkunskaper, säger Caj Luoma.

– Utbildningsinsatser är nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända. Det finns med andra ord stora behov av att växla upp insatserna så att det kollektiva resandet inte drabbas av en kompetenskris, fortsätter Caj Luoma.

  • 4 av 10 företag som försökt rekrytera bussförare under det senaste året har upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens.
  • Det sammanlagda rekryteringsbehovet i de tre yrkesgrupperna under 2021–2023 uppskattas till 4 700 personer.
  • Under kommande året avser branschen att rekrytera knappt 1 700 personer i de undersökta yrkesgrupperna.
  • Inom 1–3 år bedömer man att ytterligare 3 000 personer behöver rekryteras.