Allmän trafikplikt för flyg

Trafikverket har Regeringens uppdrag att verka för en grundläggande tillgänglighet. Foto: Trafikverket

Trafikverket har beslutat att 12 inrikeslinjer ska omfattas av allmän trafikplikt. Det omfattar samtliga befintliga linjer idag med ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda. Trafikverket har ett uppdrag att verka för en grundläggande tillgänglighet och vid behov avtala om kollektivtrafik där det inte är kommersiellt lönsamt. Efter en utredning om vilka tillgänglighetsbrister som finns och om dessa kan avhjälpas med flyg har ett beslut tagits om fortsatt allmän trafikplikt för samtliga tidigare befintliga linjer med ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda.

– Beslutet att utöka trafikplikten med sträckan Mora-Arlanda bedöms ge tillgänglighetseffekter för fler kommuner, främst Älvdalen och Malung-Sälen, samt konkurrerar inte med kommersiellt flyg, säger Lennart Kalander, avdelningschef för Nationell planering vid Trafikverket.

Flygresandet präglas i viss mån fortfarande av pandemin. Men i Trafikverkets uppdrag ingår inte att bidra till att flygmarknaden återhämtar sig snabbare från en pandemi utan varje flygsträcka behöver motiveras utifrån bristande tillgänglighet.

– Vi har i den mån det är möjligt utifrån vårt uppdrag försökt anpassa utredningen efter pandemins påverkan på flygmarknaden. Bland annat har vi gjort jämförelsen med ett genomsnitt av resandet på respektive linje 2015-2019 istället för att som brukligt titta på föregående års resande, säger Lennart Kalander, avdelningschef för Nationell planering vid Trafikverket.

Upphandlingen för regelbunden flygtrafik på beslutade linjer beräknas att annonseras under hösten 2022.