Endast 3 av 10 tycker hastigheten är viktig för trafiksäkerheten

Hastigheten har störst betydelse för allvarliga följder en trafikolycka. Foto: Trons

Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. De som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna finns i det breda åldersspannet 20–54 år där 3 av 10 anger alternativet, medan den äldsta åldersgruppen (75–84 år) ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet (44 procent). Personer som aldrig kör bil ser hålla hastighetsgränserna som ett viktigare beteende (41 procent) än dem som kör bil varje dag (27 procent). 

De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten är att inte köra rattfull, inte använda mobiltelefon när man kör och att nvända bilbälte.

Trafiksäkerhetsenkäten visar att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts. Åsikten är mycket starkt relaterad till kön och ålder på så sätt att kvinnor och äldre i högre grad instämmer i påståendet. Andelen intervjuade som instämmer att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna:

– Resultaten speglar det vi vet är en utmaning nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
Samtidigt vet vi att det får stora konsekvenser att köra 5–10 km/tim för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/tim sparas 15 liv per år.