Kraftigt minskad passagerartrafik i svenska hamnar

Godstrafiken i svenska hamnar klarar sig bra under pandemin. Foto: Trafikanalys

Under andra kvartalet var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 2,2 miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande -74 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 43 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på en procent jämfört med samma period föregående år. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Det var antal passagerare i utrikes trafik som minskade mest, -75 procent, från 7,2 miljoner passagerare andra kvartalet 2019 till 1,8 miljoner samma kvartal i år. Antal passagerare som avreste eller ankom till svenska hamnar med inrikes trafik minskade med 62 procent, från en miljon passagerare andra kvartalet förra året till 0,4 miljoner i år.

Trots den pågående pandemin var godsvolymerna i svenska hamnar relativt opåverkade jämfört med kvartal 2 2019, totalt sett. Ser vi på inrikes och utrikes trafik tillsammans minskade godsvikten knappt, med en procent till 43 miljoner ton.

Lastade varor minskade med 8 procent mätt i vikt medan lossade varor ökade med 5 procent. Godshanteringen med lasttypen flytande bulk ökade med 14 %, till 16 miljoner ton, medan godsvikten med övriga lasttyper minskade i olika utsträckning.

Hanterad godsmängd i utrikes trafik minskade med 1,9 procent medan godsmängden i inrikes trafik till och med ökade med 3,9 procent. Utrikes lastat och lossat gods i svenska hamnar var 36,1 miljoner jämfört med 36,8 miljoner ton andra kvartalet 2019. I inrikes trafik var den lossade och lastade godsmängden totalt 6,6 miljoner jämfört med 6,4 miljoner ton andra kvartalet 2019.

Den officiella statistiken över sjötrafik bygger på uppgifter från samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods, eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar andra kvartalet 2020.