Större delen av godstransporter sker på vägar

Största mängden gods inrikes transporteras enbart på väg. Foto: Trafikanalys

I ny officiell statistik visar Trafikanalys landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Den beskriver vilka varor som transporteras, i vilken omfattning och vilka trafikslag som används i transportkedjan. Varuflödesundersökningen för 2021 visar bland annat att:

  • 218 miljoner ton gods skickades inrikes
  • 1 607 miljarder kr var värdet på det inrikes skickade godset
  • 81 miljoner ton gods skickades till utlandet
  • 1 289 miljarder kr var värdet på godset som skickades till utlandet

Den största godsmängden som transporteras inrikes har sitt ursprung i Västra Götalands län (14 %) och Skåne län (12 %). Dessa län är också de största mottagarna av inrikes gods (12 % vardera).

De vanligaste varugrupperna som transporteras inrikes mätt i vikt är ”Rundvirke” (36 %), huvudsakligen produktion från skogsbruk, följt av ”Jord, sten, grus och sand” (11%). Dessa två varugrupper har dock en låg andel av det ekonomiska värdet. Varugruppen som dominerar utifrån ekonomiskt värde är varugruppen ”Livsmedel, drycker och tobak” (19 % av fakturavärdet).

Många kombinationer av trafikslag används för att transportera godset från start till mål. Varuflödesundersökningen bekräftar bilden av att vägtransporter dominerar stort för inrikes sändningar i både vikt- och värdetermer. Cirka 83 procent av godsmängderna i ton transporteras enbart på väg, medan sjötrafik har en avgörande betydelse utrikes, särskilt vid import av varor.

Undersökningen täcker in varuägare inom jord- och skogsbruk, utvinning, industri samt parti- och distanshandel och är unik i sitt slag då den samlar in uppgifter om både vikt och värde för godset. Därför går det att se vilka varugrupper som är betydelsefulla både i termer av vilken transportkapacitet som behövs och vilket ekonomiskt värde som varan skapar.