Internationell färjetrafik återhämtar sig

Antal passagerare främst trafik till och från Gotland minskade med 11 procent. Foto: Trafikanalys

Under tredje kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar cirka 10 miljoner, en ökning från 7,6 miljoner passagerare samma kvartal 2021. Det är utrikestrafiken som stått för den stora återhämtningen efter pandemin medan Gotlands­färjorna till och med ligger på en lägre nivå än samma period förra året. Passagerartrafiken till och från de finska hamnarna bidrog till den totala ökningen. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det bortfall av passagerare som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 15 procent under nivåerna innan pandemin. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat betydligt mer än i inrikestrafiken, från knappt 6 miljoner till drygt 8 miljoner passagerare jämfört med samma period förra året. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till ökningen med cirka en miljon fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 700 000 fler passagerare än motsvarande kvartal 2021. Alla jämförelser nedan görs med samma kvartal föregående år.

Antal passagerare i inrikes trafik, främst trafik till och från Gotland, minskade med 11 procent, från 2,0 miljoner passagerare till 1,8 miljoner passagerare i hamnarna. Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade något, från knappt 43 till knappt 42 miljoner ton.

I de svenska hamnarna är det är mer gods som ankommer från utrikes hamn än vad som avgår till utrikes hamn. Ankommande gods från utrikes hamn var ungefär oförändrat på drygt 19 miljoner ton, medan mängden avgående gods till utrikes hamn minskade med 8 procent, från knappt 17 miljoner till drygt 15 miljoner ton. Total inrikes godshantering över kaj ökade med 3 procent, från 6,7 till 6,9 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.