Öka elektrifieringen av svensk sjöfart menar Trafikanalys

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Foto: Trafikanalys

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. För att nå detta föreslår Trafikanalys nya styrmedel för elsjöfart, bland annat en skattereduktion för landström, en klimatpremie för elfartyg och stöd till land- och laddinfrastruktur i hamnar. Trafikanalys har på regeringens uppdrag utrett frågan om en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och en ökad användning av land- och laddström i hamnar. I uppdraget ingår också att föreslå möjliga åtgärder för en ökad användning.

– Vi ser att det finns stöd och styrmedel inom andra trafikslag som kan lämpa sig väl även för att nå en ökad elsjöfart, säger Björn Olsson, projektledare på Trafikanalys. Ett exempel på en förebild är klimatpremien för elflyg som just nu utreds av Energimyndigheten. Vi menar att en liknande klimatpremie inom sjöfarten skulle kunna fungera.

– Landström som större fartyg använder i hamnar har en skatterabatt. Vi menar att det vore rimligt att införa skatterabatt även för mindre fartyg, säger Björn Olsson. Förslaget skulle också kunna gynna elektrifieringen genom mer likställda villkor, eftersom diesel som används i yrkesmässig trafik är skattebefriad.

I sin rapport pekar Trafikanalys också på att potentialen och marknaden för batterielektriska fartyg skiljer sig åt från batterihybridfartyg.

– Batterielektriska fartyg passar exempelvis bäst för mindre passagerarfartyg med stadig trafik mellan hamnar med laddmöjligheter. För batterihybridfartyg är däremot flexibiliteten större och där bedömer vi att hela fartygsflottan har potential att kunna använda elhybriddrift, säger Björn Olsson.

Hybriddriften fyller en viktig roll i det totala energisystemet ombord på fartyget genom att det ger en energieffektivisering och minskad bränsleförbrukning.

Utbyggnaden av infrastruktur för elanslutning i hamnar behöver gå hand i hand med att fartygen elektrifieras.

– Liksom det finns stöd för att bygga laddinfrastruktur för vägtrafikens behov, så föreslår vi stödformer för utbyggnad av laddinfrastruktur för fartyg i hamnar, säger Björn Olsson.