Resorna med kollektivtrafik i Göteborg ökar med 33 procent

Efter en stagneringsperiod har cykeltrafiken ökat i Göteborg de senaste två åren. Foto: Göteborgs Stad

Sedan mätningarna startade år 2011 är det bara resandet med kollektivtrafiken som utvecklas i linje med uppsatta mål. Det visar trafikkontorets senaste rapport om hur trafiken och resandet utvecklas i Göteborg. Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, och sedan 2011 har det skett en förändring åt det hållet. Den största förändringen skedde i samband med trängselskattens införande 2013, men under de senaste åren har kollektivtrafiken varit det enda färdsättet som utvecklas i linje med uppsatta mål.

– Resorna med kollektivtrafik har ökat med 33 procent sedan 2011, så det indikerar att vi är på väg att ställa om till ett annat sätt att resa. Cykelresorna har ökat mest, med 45 procent, men där är målen väldigt ambitiösa så det är en bra bit kvar innan vi ligger i linje med de uppsatta målen, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Trafikkontorets rapport Trafik- och resandeutveckling 2019 tar ett helhetsgrepp och summerar läget kring hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Rapporten visar att antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade under förra året, med 8 respektive 5 procent. Bilresorna ökade marginellt, med 0,3 procent.

– Bilresandet ligger på ungefär samma nivå som 2011, trots att befolkningen i Göteborgsregionen har vuxit med 11 procent sedan dess. Det innebär att det ökade behovet av resande tas ut i andra färdsätt än med bil. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en positiv utveckling, säger Annika Nilsson.

Under år 2019 var det omkring 21 procent av resorna som gjordes till fots, 7 procent med cykel, 30 procent med kollektivtrafik och 43 procent med bil.

– När det gäller resor till fots har vi inga kontinuerliga mätningar utan utgår från resvaneundersökningar. Enligt de undersökningarna står antalet gångresor för ungefär 21-22 procent av det totala resandet till, från och inom Göteborg, säger Annika Nilsson.

Enligt trafikstrategin kommer det totala behovet av resor i staden att öka med 27 procent mellan 2011 och 2035. Målet år 2035 är att 29 procent reser med bil, 36 procent med kollektivtrafik, 12 procent med cykel och 23 procent till fots.