Trafiken med tunga lastbilar ökar

Tre miljarder kilometer kördes med lastbil inom Sverige under 2021. Foto: Trafikanalys

Under 2021 ökade de svenska lastbilarnas trafik med 8 procent, mätt i körd distans. Trafikarbetet blev därmed det högsta sedan 2012. Vikten av det transporterade godset var dock på samma nivå som 2020. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

Totalt körde de svenskregistrerade lastbilarna drygt tre miljarder kilometer under 2021, vilket är 8 procent längre än 2020. Därmed var körda kilometer under 2021 det högsta sedan 2012. Antalet transporter med yrkestrafik inom Sverige har ökat med 8 procent 2021, jämfört med året innan. Transporterna har ökat signifikant för varugrupperna Kemikalier och kemiska produkter, Post och paket samt Utrustning för transport av gods.

Den totala vikten gods som transporterades med lastbil under 2021, knappt 500 miljoner ton, är också den högsta siffran sedan 2012, den är dock inte signifikant högre än 2020. Av den totala godsmängden går 99 procent inrikes inom Sverige. Mängden gods i varugrupperna Post och paket har ökat med 70 procent och Hushållsavfall, annat avfall och returråvara med 46 procent, jämfört med 2020.

Av knappt 3 miljarder kilometer som kördes med lastbil inom Sverige under 2021 var 19 procent utan last. Detta är i nivå med föregående år. Störst andel kilometer utan last, närmare hälften, hade transporter med malm, jordbruksprodukter, kol och andra mineraler. Tomtransporter uppstår där det är svårt att hitta en returtransport som passar för fordonet och rutten. Varugrupperna Post och paket, Styckegodssamt Utrustning för transport av gods hade lägst andel körda kilometer utan last, 3–5 procent.

Trafik och transporter med svenska lastbilar har mätts på samma sätt sedan år 2012. Sedan dess har godsvikten ökat med 29 procent medan antalet transporter har ökat med 13 procent. Ökningen för körda kilometer och transportarbetet har huvudsakligen skett under 2021.