Ökande lagerhållning kräver fler logistikfastigheter

Störningar i logistikkedjorna skapar behov av lagerutrymmen. Foto: Prologis

Prologis research släpper nu rapporten "Ihållande störningar" som utforskar skiftet världens logistikkunder gör från "just in time" till "just in case" – en permanent riktning mot mer motståndskraftiga leveranskedjor. Detta kommer att skapa en kraftigt ökad efterfrågan på logistikfastigheter och kan förlänga eller förvärra bristen på både utrymme och arbetskraft.

Under det tredje kvartalet låg den vakansgraden i Europa på rekordlåga tre procent. Redan den trenden pekade i ett tidigt stadie mot en ökad efterfrågan på utrymme och lagerhållning. I Storbritannien har det, på grund av Brexit, varit något väntat att bygga upp motståndskraften i leverantörskedjorna, men samtidigt att störningarna var allvarligare än väntat. I Europa har efterfrågan på att bygga lager traditionellt sett varit låg. Detta förändras nu långsamt och leder till brist på lageryta.

Resultaten i både i Europa och Storbritannien visar att efterfrågan på logistikutrymmen och att öka lagerhållningen kommer att fortsätta som en del av kundernas mål för att bygga motståndskraft”

– Högre andel lager i förhållande till försäljning är nyckeln till framtidens försörjningskedja. Störningar i varuflödet kommer att kvarstå även efter pandemin, på grund av strukturella krafter inom klimat, geopolitik och arbetskraft, säger Eva van der Pluijm-Kok, Forskning- och Strategichef i rapporten.

Ökande lagerhållning kommer att kräva betydligt fler logistikfastigheter för att tillgodose bristen och bygga motståndskraftiga leveranskedjor. Uthyrningen av logistikfastigheter återspeglar ännu inte denna efterfrågan, eftersom företagen först måste fokusera på omedelbara lagerutmaningar.

– Infartslägena står redo att dra nytta av detta som det första steget i konsumtionsänden av försörjningskedjorna. Eftersom dessa platser i allmänhet har höga hinder för ny logistikutveckling förväntas efterfrågan överstiga utbudet,