RISE gör förstudie kring hållbara leveranser

Rise ska utveckla hållbara transportlösningar för nya bostadsområden. Foto: Bo Lundvang

Hur kan vi få en trevligare stadsmiljö med mindre buller och färre ytkrävande lastbilar samtidigt som människors behov av leveranser och sophantering säkras? Det är frågan som RISE ställer sig när de nu gör en förstudie kring framtidens hållbara leveranser, där Mälarporten blir testarena. 

En stor utmaning inom hållbar stadsutveckling är att få till en trevlig stadsmiljö för människor samtidigt som vi ser till att det finns säkra system för sophantering och leveranser med gods och varutransporter. Transporter krävs för invånarnas dagliga liv och för företagens verksamheter men de tar också plats i gaturummet. De påverkar trafiksäkerheten, ökar utsläppen och orsakar buller i stadsmiljön.

Mälarporten är en av två testarenor för RISE, när de nu gör en förstudie för att utveckla förutsättningar för hållbara transportlösningar när nya bostadsområden planeras.

– Det är viktigt att planera för den första och sista delen av en transportkedja för gods och varutransporter. När du beställer på nätet idag så kommer en lastbil och levererar gods till din dörr eller till ett utlämningsställe. Förstudien ska titta på hur staden kan planera för framtidens logistiska lösningar, säger Anna Andersson, trafikplanerare på Västerås stad.

Det kan handla om hur staden utformas för att göra det möjligt med energieffektiva och fossilfria leveranser på tider när få oskyddade trafikanter rör sig i området. Det kan också handla om leveranser med innovativa transportslag så som drönare eller robotar, ellastcyklar eller till olika hubbar så som leveransboxar.

– Det är otroligt spännande och nödvändigt att ifrågasätta och hitta nya lösningar som kan hjälpa städerna fram mot målen för klimatet och för en hållbar stadsutveckling. Att få till en trevligare stadsmiljö är en av de största utmaningarna inom Mälarporten. Det är bra att det här kommer nu när vi har alla möjligheter att tänka in detta, det är svårare att lägga till i efterhand, när allt redan är byggt, säger Anna Andersson, trafikplanerare på Västerås stad.

Det finns risker med att införa nya metoder utan att det utreds hur de bidrar till stadens behov av transporter som helhet. Projektets syfte är därför att undersöka om olika innovativa lösningar för framtidens leveranser kan hjälpa städerna att möta de utmaningar de står inför samtidigt som de ambitiösa klimatmålen nås, eller om det är helt andra komponenter som behövs.

– Genom kartläggning av vad som styr utformningen och skapar förutsättningar för hållbara leveranser i nya områden samt ”state of the art” avseende näringslivets transporter är vår förhoppning att denna studie kommer att bidra till ökad kunskap och hjälp till metodstöd för framtidssäkring av leveranser i tidig planering, säger Sara Ranäng, senior expert inom transporter och digitalisering på RISE.