RISE gör förstudie om hållbara leveranser till bostäder

Projektet omfattar alla typer av gods och flöden. Rise

Hur ser transportsystemet för hållbara leveranser till bostäder och olika verksamheter ut i framtidens stadsmiljöer? Detta undersöks nu under framväxten av två nya stadsdelar i Västerås och i Umeå. Tillsammans med kommunerna driver RISE en förstudie som handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö utan buller och lastbilar, samtidigt som människors behov av leveranser och sophantering säkras.

En stor utmaning inom hållbar stadsutveckling är att få till en trevlig stadsmiljö för människor samtidigt som vi ser till att det finns säkra system för sophantering och leveranser med gods och varutransporter. Transporter krävs för invånarnas dagliga liv och för företagens verksamheter men de tar också plats i gaturummet. De påverkar trafiksäkerheten, ökar utsläppen och orsakar buller i stadsmiljön.

– Genom kartläggning av vad som styr utformningen och skapar förutsättningar för hållbara leveranser i nya områden samt ”state of the art” avseende näringslivets transporter är vår förhoppning att denna studie kommer att bidra till ökad kunskap och hjälp till metodstöd för framtidssäkring av leveranser i tidig planering, säger Sara Ranäng på RISE

Projektet omfattar alla typer av gods och flöden, till exempel material till/från verksamheter, avfall, dagligvaror, paket, post, färdiglagad mat och returer. Studien drivs av RISE med finansiering av Vinnova. Deltagande parter är Västerås och Umeå kommun. I Västerås planeras en helt ny stadsdel, Mälarporten.

– Det är spännande att Mälarporten väljs ut som ett av två studieobjekt. Vi har höga ambitioner när det gäller innovativ hållbar stadsutveckling och det är väl känt inom branschen. Vi ligger också rätt i tid med utvecklingen av planprogrammet som pågår just nu. Vi har möjlighet att göra verklighet av nya lösningar eftersom vi utvecklar en helt ny stadsdel, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Det kan handla om hur staden utformas för att göra det möjligt med energieffektiva och fossilfria leveranser på tider när få oskyddade trafikanter rör sig i området. Det kan också handla om leveranser med innovativa transportslag så som drönare eller robotar, ellastcyklar eller till olika hubbar så som leveransboxar.

– Det är otroligt spännande och nödvändigt att ifrågasätta och hitta nya lösningar som kan hjälpa städerna fram mot målen för klimatet och för en hållbar stadsutveckling. Att få till en trevligare stadsmiljö är en av de största utmaningarna inom Mälarporten. Det är bra att det här kommer nu när vi har alla möjligheter att tänka in detta, det är svårare att lägga till i efterhand, när allt redan är byggt, säger Anna Andersson, trafikplanerare på Västerås stad.

I Umeå har kommunen och sju olika byggaktörer målsättningen att den nya stadsdelen Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel som kan bli en internationell förebild. Här ska det vara enkelt att leva hållbart och gatuutrymmet planeras för att premiera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

– Det är väldigt viktigt att vi också beaktar godstransporterna och deras klimatpåverkan och roll i stadsrummet. Vi behöver tänka hela kedjan, både intransporter av varor men också minimering av avfall och uttransporter. Systemtänk och nytänk blir centralt för att lyckas med detta, säger Anna Gemzell, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.