Nya förslag på sjöfartsavgifter

VTI utvärderar Sjöfartsverkets avgifter och sjöfartens konkurrenskraft. Arkivbild

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.

Sjöfartsverket tar ut farleds- och lotsavgifter från den kommersiella sjöfarten. Dessa avgifter utgör grunden i Sjöfartsverkets finansieringsmodell och står för närmare tre fjärdedelar av Sjöfartsverkets intäkter. Den nuvarande avgiftsmodellen som trädde i kraft år 2018 innebär att en del av farledsavgifterna beror på fartygets storlek och på fem mått på miljöprestanda.

Även hamnarna i Sverige tillämpar differentierad prissättning baserat på miljöprestanda, men det finns ett utrymme för harmonisering av miljöincitament mellan Sjöfartsverket och hamnarna för att nå större klimat- och miljönyttor. En rad rapporter, politiska beslut och utredningar hävdar att miljödifferentieringen av sjöfartens avgifter bör ses över för att säkra att miljö- och klimatnyttor realiseras. Men det bör helst inte ske på bekostnad av sjöfartens konkurrenskraft eller missgynna sjöfarten som trafikslag.

VTI har fått finansiering från Trafikverket för att ta fram rekommendationer till en justerad avgiftsmodell för Sjöfartsverket som kan implementeras år 2023 och till en helt ny avgiftsmodell som kan införas på längre sikt. Arbetet kommer att bestå av både en empirisk del och en teoretisk del. Den empiriska studien syftar till att ta reda på i detalj hur fartygstrafiken som anlöper Sverige reagerat på tidigare avgiftsförändringar. Den teoretiska delen syftar till att förankra en framtida avgiftsmodell i ekonomisk teori kring styrmedel och prissättning. Projektet genomförs i samarbete med Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar. Till projektet kopplas också en referensgrupp där Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Svensk Sjöfart samt Skärgårdsredarna ingår.

– VTI har tidigare erfarenhet av att utvärdera Sjöfartsverkets avgifter och studera sjöfartens konkurrenskraft. Den kompetens som vi byggt upp ger oss förutsättningar att ta fram genomarbetade förslag på avgiftsmodeller, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.