Helhetsperspektiv behövs i EU:s transportnät

Stockholm Norvik Hamn. Foto: Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar

Bygg ihop Europa med sammanhängande infrastruktur och hållbara drivmedel, ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens potential och förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete svarar Europeiska kommissionen när framtiden för det europeiska transportsystemet (TEN-T) diskuteras i Bryssel.

– Mälardalsrådets En Bättre Sits ser positivt på den konsekvensbedömning som har gjorts av Europeiska kommissionen. Det europeiska transportsystemet måste hänga ihop och garantera såväl effektiva transporter som hållbara transportlösningar och drivmedel med låga utsläpp, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Sedan en tid tillbaka reviderar Europeiska kommissionen TEN-T. Mälardalsrådets En Bättre Sits har tidigare lämnat ett övergripande samrådssvar kring utvecklingen av TEN-T. Kommissionen har nu publicerat en konsekvensbedömning som utvärderar olika möjliga inriktningar och åtgärder för den framtida förordningen. Dessa är: otillräcklig effektivitet av TEN-T, bristen på beredskap för den digitala övergången samt otillräcklig anpassning i TEN-T nätverket för att möta oförutsedda händelser som exempelvis säkerhetshot eller väder och naturkatastrofer.

– Utvecklingen av TEN-T måste ses ur ett helhetsperspektiv. Intentionen med TEN-T-förordningen kan bara nås om samtliga policyområden behandlas i det fortsatta arbetet. Utvecklingen av TEN-T när det gäller både vilka sträckor som ska infattas i handelskorridoren och hur finansieringsinstrumenten ska utvecklas har stor betydelse för våra regioner och kommuner i Mälardalsrådets En Bättre Sits, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.