Påbörjar schaktningsarbete för nya riksväg 50

Nu påbörjas arbetena på nya riksväg 50. Foto: Trafikverket

Efter att entreprenören har avverkat och röjt där den nya vägsträckan ska dras från Lyviksberget och mot korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen är mycket av förberedelserna klara inför schaktning av nya riksväg 50. Gamla Matmagasinet och intilliggande byggnader är också rivna för att ge plats åt vägen.

Nu planerar entreprenören att börja schakta på flera platser längs sträckan. Det innebär mer aktivitet i området. Trafiken påverkas inte i form av nedsatt hastighet, men maskiner och andra arbetsfordon som ska ta sig fram kan medföra viss trafikstörning.

Sex  bostadshus behöver tas bort längs med Valhallavägen. Ett sjunde hus ska behållas av projektet som kontor under del av byggtiden. Fastigheterna är inlösta sedan tidigare av projektet. Husen måste tas bort eftersom att de står i vägen för den lokalgata som ska byggas här längs med en del av väg 50.

– Lokalgatan bygger vi dels för att kunna ta bort riskfyllda direktutfarter från bostadsområdet. Den kommer även att vara del av ett sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafikanter, som då kan ta sig fram mer trafiksäkert längs med riksvägen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.