Fortsatt minskning av nyregistrerade bilar

Under juni minskad antalet nyregistreringar med 21,3 procent. Foto: Trafikanalys

Under juni nyregistrerades 26 058 personbilar. Det är en minskning med 21,3 procent jämfört med juni föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Minskningen mattades något på grund av att det var tre fler registreringsdagar i juni 2020 jämfört med juni föregående år.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juni 24,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 24,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8,3 procentenheter jämfört med juni föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,2 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,2 procent under samma period 2019. De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 22 853 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 3 205 fordon. Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 8,1 procent. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 941 under juni. Det är en minskning med 51,4 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 437, en minskning med 48,1 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 504. Det är en minskning med 62,9 procent jämfört med juni 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Mellan januari-juni 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 24,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 30 788. Det är en minskning med 50,4 procent jämfört med samma period föregående år.