”Efterfrågan på uppställnings-platser är stor”

Rastplats i Trafikverkets regi. Foto: Yvonne Palm Lundström

”Utbudet av trygga och säkra uppställningsplatser i Sverige stämmer idag inte alls överens med efterfrågan och lastbilschaufförerna är en utsatt grupp” Det skriver myndigheten för Trafikanalys i sin nyligen släppta rapport om uppställningsplatser för yrkestrafiken i Sverige.

Enligt Trafikanalys så ställer de europeiska TEN-T-riktlinjerna krav på medlemsstater att prioritera tillhandahållande av lämpligt utrymme för parkering för yrkestrafikanter med lämplig skydds- och säkerhetsnivå. Inom det så kallade stomnätet finns ett krav att dessa normalt ska finnas med ett mellanrum på ungefär 100 km på motorvägar.

Andra regler som påverkar utnyttjandet av uppställningsplatser är bland annat kör- och vilotidsreglerna och arbetsmiljöreglerna. Även de transportpolitiska målen skapar behov av platser för vila.

Det var i våras som Trafikanalys fick ett uppdrag från regeringen att utreda behovet av trygga och säkra uppställningsplatser i Sverige. I utredningen har en stor mängd chaufförer, branschrepresentanter, myndigheter och andra aktörer intervjuats om förhållanden på befintliga uppställningsplatser och om utbud samt behov på området.

En genomgång av brottsstatistiken visar visserligen inte någon ökning av brottslighet på uppställningsplatser, men samtidigt har Trafikanalys undersökningar visat att ett stort antal chaufförer upplever otrygghet och uppger sig blivit utsatta för brott och mörkertalet kan vara stort. Brottsutsattheten är en tydlig indikator på behovet av trygga och säkra rastplatser, skriver Trafikanalys.

Enligt Trafikanalys så har tryggheten har definierats som en subjektiv upplevelse medan säkerheten är någonting objektivt observerbart. Trafikanalys har under utredningen utfört två egna studier med syfte att ta reda på vad som efterfrågas: en fältstudie på två uppställningsplatser och en enkät som skickades till anställda chaufförer i Sverige.

Vidare har en kartläggning av de regler som skapar behov på uppställningsplatser gjorts. Utöver detta har transportörer och andra aktörer intervjuats. I rapporten diskuteras det offentligas och andra aktörers roller och ansvar. Vidare görs jämförelser med några andra europeiska länder. Trafikverkets information har använts för att kartlägga tillgången till rastplatser, de tillhandahåller totalt 371 rastplatser i Sverige, varav 215 har markerade parkeringsplatser för lastbilar.

Av dessa är 133 stycken utpekade som lämpliga lastbilsparkeringar. Även hamnar och flygplatser har idag uppställningsplatser. Därutöver består utbudet av lokala och privata lösningar, där vägkrogar utgör en viktig del av utbudet. ”Uppställningsplatser med någon form av förhöjd säkerhet är idag mycket begränsat och omfattar endast en handfull anläggningar” skriver Trafikanalys i sin sammanfattning av rapporten.

Patrick Magnusson, talesperson i trafiksäkerhetsfrågor på Sveriges Åkeriföretag, kommenterar frågan på förbundets webbsida: - Det här är fullständigt oacceptabelt. Det finns knappt några rastplatser för våra åkares lastbilar, och för den som stannar några minuter för sent och bryter mot kör- och vilotidskraven åläggs med omfattande sanktionsavgifter. Säkra rastplatser är en förutsättning för att förarna håller sig till lagkraven för vila, säger Patrick Magnusson och fortsätter:- Färre rastplatser riskerar att skapa en trafikmiljö där stora lastbilar måste stanna på direkt olämpliga ställen och kan därmed störa övrig trafik. Vi förväntar oss att ansvarig myndighet reagerar kraftfullt med en åtgärdsplan och vi har vid flera tillfällen uppvaktat såväl Trafikverket som ledande politiker i denna fråga.Källor: Trafikanalys, Sveriges Åkeriföretag