Den svenskregistrerade handelsflottan intakt

Små förändringar i den svenskregistrerade handelsflottan. Foto: Trafikanalys

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 bruttoton förändrades i relativt liten omfattning under 2021. Antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret uppgick till 317 fartyg per 31 december 2021, vilket är oförändrat jämfört med både 2020 och 2019. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om de svenska fartygen.

– Antal fartyg i den svenska handelsflottan har varit relativt stabil under de senaste åren. Den svenskregistrerade fartygens andel av den totala världshandelsflottan var oförändrat 0,2 procent 2021 jämfört med 2020, mätt i kapacitet, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Den svenskregistrerade handelsflottan bestod år 2021 av 630 fartyg, varav 317 fartyg var på minst 100 brutto. De svenskregistrerade handelsfartygens andel av världshandelsflottan var oförändrat 0,2 procent av bruttodräktigheten respektive oförändrat 0,5 procent av antal fartyg.

Lastfartygen och passagerarfartygen utvecklades åt olika håll. Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 123, en nettominskning med 6 fartyg. Totala bruttodräktigheten ökade marginellt för lastfartygen. Passagerarfartygens nettoförändring blev i stället +6 i antal och med en minskning i totala bruttodräktigheten jämfört med 2020. Antal passagerarfartyg uppgick 31 december 2021 till 194 fartyg.

Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto ökade med 2 år, från 44 till 46 år. 80 procent av fartygen var 15 år eller äldre.

De största hemmahamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var Stockholm, Göteborg och Donsö med 79, 56 respektive 34 fartyg. Det är samma rangordning mellan dessa hamnar såväl 2021 som 2020.

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg på minst 100 brutto har förändrats relativt lite under de senaste åren, har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat flera år i rad, åtminstone de 10 senaste åren. Under 2021 minskade de allra minsta handelsfartygen med 12 fartyg jämfört med föregående år. Det rör sig främst om små skärgårds- och turistfartyg.

Den officiella statistiken över fartyg omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg, samt när det gäller fartygens användning, utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi.