Pandemin förändrar våra resmönster

Svenskarnas resande minskade med 13 procent under pandemin. Foto: Trafikanalys

Sedan starten av coronapandemin ses stora minskningar i svenskarnas resande. De största relativa minskningarna har varit i långväga flyg och sjöfart, på grund av kraftigt minskat antal, eller förkortade, semester- och tjänsteresor. Därefter har regional kollektivtrafik och tågresandet minskat mest, särskilt i rusningstid. 

– Som helhet minskade svenskarnas resor med 13 procent under pandemiperioden mars 2020–augusti 2021, jämfört med 2019. I pandemins första och andra våg var nedgången som störst, 22 procent (mars–april 2020) respektive 25 procent (november 2020–februari 2021), säger Tom Petersen, projektledare.

Det visar en studie som Trafikanalys har genomfört med grund i uppgifter från den nationella resvaneundersökningen. Bland olika typer av resärenden är det främst resor till skola som har minskat, 26 procent, tillsammans med resor till arbete, 18 procent. Antalet fritidsresor har minskat med 15 procent, vilket sannolikt beror på att många fritidsändamål har varit stängda eller omgärdade av restriktioner. Inrese­förbud och avrådan från resor utomlands har påverkat flyg och utrikes sjöfart kraftigt negativt. Långväga resor med tåg har minskat med knappt hälften, maritim sjöfart med 60 procent, och flyg med över 80 procent.

Vägtrafikens transportarbetestod innan pandemin för 78 procent av allt transportarbete, en siffra som under pandemin ökade till 88 procent. Det beror på att transportarbetet i andra långväga trafikslag minskade: i bantrafik med 43 procent, i luftfart med 64 procent, och i sjöfart med 74 procent. Det förklaras i sin tur av att pandemin främst drabbat långväga resor, utlandsresor och turism. Medan det långväga transportarbetet på väg minskade, ökade det tvärtom med cykel, moped och motorcykel.

Bland äldre, 65–84 år, var minskningen av resandet under pandemiperioden större än genomsnittet: 18 procent per invånare, jämfört med 13 procent. Minskningen beror i huvudsak på att äldre har stannat hemma i större utsträckning. Kvinnor och män ser ut att ha ändrat sina resmönster på likartade sätt. Män och kvinnor har minskat sina arbetsresor och fritidsresor i samma grad. Färre arbetsresor har gjort att fler inköpsresor har gjorts som eget ärende istället för i samband med arbetsresan. Kvinnor gör cirka 50 procent fler inköpsresor än män.

Det omfattande hemarbetan­det i vissa grupper visar sig främst höra ihop med personer i det högsta inkomstintervallet: där har arbetsresorna minskat med 30 procent i antal, medan de inte har föränd­rats så mycket i befolkningen med lägre inkomster.

Resandet bland personer med funktionsnedsättning (liksom bland pensionärer) är i normalfallet mindre än i andra grupper, men har ändå minskat med 16 procent under pandemin. Antalet resor med färdtjänst har minskat mer än dubbelt så mycket, med 38 procent.