Inställda utbildningar inom bussbranschen

Arbetsförmedlingen avser att justera sitt sätt att upphandla för att minska risken för överprövningar av upphandlingsbeslut. Foto: Transportföretagen

Arbetsförmedlingen beslutade nyligen att inte utnyttja möjligheten att förlänga arbetsmarknadsutbildningarna riktade till blivande bussförare.

– Beslutet är mycket olyckligt. Bussbranschen har stora svårigheter att hitta tillräckligt många bussförare. säger Kaj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen och fortsätter.

– Svårigheterna är inte unika för bussbranschen då företag i princip hela näringslivet vittnar om utmaningar att hitta kompetent personal. På goda grunder kan man dock hävda att företag i bussbranschen har en tuffare personalsituation än företag i många andra delar av näringslivet.

– Vi ser nämligen att branscher som, liksom bussbranschen, drabbades extra hårt av pandemin – exempelvis hotell- och restaurang, färjetrafiken och taxibranschen – efter pandemin konfronterats med en kompetenskris som inte återfinns i alla delar av näringslivet, menar Kaj Luoma.

En god tillgång till bussförare förutsätter välfungerande arbetsmarknadsutbildningar och en regional/lokal vuxenutbildning som tillhandahåller utbildningsplatser som svarar mot branschens behov.

– För vuxenutbildningens del har vi en situation i Sverige där en majoritet av de offentliga utbildningssatsningarna går till vård, skola och omsorg. Transportföretagen har vid flera tillfällen – såväl i samarbete med Svenskt Näringsliv som tillsammans med andra delar av näringslivet –framfört denna obalans till ledande politiker. Förhoppningen är att den kommande regeringen ska korrigera den skeva fördelningen av utbildningsplatser, säger Caj Luoma, och tillägger  

– Det stora inflödet av förare till bussbranschen blir därför i stor utsträckning beroende av arbetsmarknadsutbildningar som kvantitativt och kvalitativt möter behovet av förare. I ljuset av det är Arbetsförmedlingens beslut om att inte genomföra planerade arbetsmarknadsutbildningar djupt olyckligt.

Ledamöterna i Sveriges Bussföretags styrelse fick i september träffa Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Vid mötet diskuterades bland annat branschens brist på förare liksom behovet av att framöver undvika stopp i arbetsmarknadsutbildningarna. Budskapet från Maria Mindhammar var att Arbetsförmedlingen avser att justera sitt sätt att upphandla på ett sätt som avsevärt förväntas minska risken för överprövningar av upphandlingsbeslut.