Regeringen vill skynda på elektrifieringen av alla transportslag

Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. Foto: VTI

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen av alla transportslag. VTI har fått uppdraget att utreda hur det ska gå till. En snabb elektrifiering kräver ett utvecklat samspel mellan transport- och energisektorn. Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning. Kunskapen behöver höjas bland dem som ska ta till sig den nya tekniken.

VTI är mitt i processen med att ta fram olika delrapporter, varav de första lämnades till regeringen i februari. Nu är det dags för ytterligare tre. Inom transport- och energisektorn pågår redan grundläggande omställningar. De två sektorerna blir alltmer sammankopplade, särskilt i fråga om var och när laddning av elfordon kommer att ske och vilken effekt som behövs.

Denna samordning är nödvändig både för att elektrifiera transportsektorn och för att undvika elbrister. För att hitta de bästa lösningarna på samhällsnivå kommer det att behövas ytterligare kunskap om vilken data som verkligen är nödvändig, samt mer statistik och prognoser över elektrifieringen i stort.

Nuvarande energisystem behöver bli optimerat och energiförbrukningen mer effektiv för att kunna hantera framtida behov. Detta omfattar både utbyggnad av elnät och laddinfrastruktur men även nya tekniker som batteribytesstationer och elvägar. Lagring av elenergi i anslutning till transportsystemets förbrukning kommer att bli viktigt.

Ny teknik och prisdifferentiering kan utjämna belastningen på elnätet och därmed priserna. Det kan stimulera till att flytta laddning i tid, vilket i sin tur leder till jämnare elkonsumtion. Det kan tillkomma digitala lösningar, så som redan kan ske med el till värmepumpar.

Forskarna pekar därmed ut prosumenter som en viktig aktörsgrupp, de som är både producenter och konsumenter av el. Det kan till exempel vara en elfordonsägare med solceller på huset som både producerar el, använder den och kan sälja el till elnätet. Det finns ännu inga bra exempel på detta i Sverige och inte heller i andra europeiska länder. Energimarknadsinspektionen arbetar med att förbereda införandet av en sådan teknik.

Olika aktörsgrupper behöver olika lösningar. Medan husägare kan ladda sin elbil hemma, behöver boende i lägenhet ett sätt att ladda bilen nära bostaden. Det kommer att finnas olika utbud av transporttjänster och elpriser, beroende på region eller skillnader mellan stad och land.

Det finns en målkonflikt mellan snabb elektrifiering och tillgång till laddning i hela landet. Att skynda på elektrifieringen skulle till en början innebära en satsning på områden med störst potential för att öka omställningen under de närmaste åren. Då kanske större städer måste bli prioriterade framför mindre städer och landsbygd.

Det kan bli gemensamma lösningar för flera transportslag, som ladd- och batteribytesstationer, eller elvägar för privata bilar, långdistansfrakt och intercitybussar. Politiska åtgärder kan snabba på elektrifieringen, som till exempel lägre vägskatt, lägre trängselskatt och speciella körfält för elfordon. Forskarna ger exempel och lösningar från Norge, Kina, USA och Nederländerna.

Ökad efterfrågan från industrin och fler laddbara fordon kräver snabbare utbyggnad av elnätet, framför allt de lokala näten och deras förmåga att leverera efterfrågad elektricitet. För att få balans mellan utbud och efterfrågan på laddning kan det tillkomma olika former av lagring och flexibilitetstjänster.

Tydligare informationsinsatser kan klargöra och ge oberoende utlåtanden där det finns motstridiga uppgifter. En del av detta blir ändå svårt att åtgärda eftersom förutsättningarna ändras snabbt och det finns mycket tyckande i stället för oberoende fakta, menar forskarna.

Forskningsledare Arne Nåbo på VTI projektleder regeringsuppdraget som ska vara klart i december i år.

– Nu går arbetet med regeringsuppdraget vidare på två områden. Det första handlar om hur dataområden och digitalisering kan hjälpa till vid planering och drift av laddinfrastruktur samt av affärsmodeller, och det andra handlar om hur man kan stötta elektrifiering av regionala godstransporter med kunskap.