Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem

Färdplanen 2022 visar Trafikverkets samlade riktning inom digitalisering av vägtransportsystemet. Foto: Trafikverket

Nu presenterar Trafikverket 34 konkreta åtgärder som ska öka takten för ett digitaliserat vägtransportsystem. Färdplanen 2022 visar Trafikverkets samlade riktning inom området digitalisering av vägtransportsystemet och speglar nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Digitaliseringen innebär att vägsystemet och fordonen blir uppkopplade och mer integrerade, vilket kan bidra till minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Här kan färdplanen skapa ökad samhällsnytta och bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft, när Trafikverket planerar och genomför innovativa åtgärder på det statliga transportnätet.

Åtgärderna kan utöver att skapa samhällsnytta också bidra till att stärka oss i våra huvuduppdrag att underhålla, trafikleda, bygga och planera vägtransportsystemet. Stort fokus läggs på åtgärder som kan skapa nytta i ett kort- till medellångt perspektiv och som kan ersätta traditionella ny- och ombyggnadsåtgärder. Det är exempelvis ett ökat fokus på möjligheterna med att fånga och analysera data på nya sätt samt på mindre trimningsåtgärder och kostnadseffektiva lösningar. De 34 åtgärderna är indelade i 7 kluster:

1. Vägtrafikledning
2. Multimodala resor och transporter
3. Anläggningens tillstånd
4. Datadrivet planeringsunderlag
5. Uppkoppling, geostaket och avancerade förarstödsystem
6. Digitaliserat underhåll och byggande av infrastruktur
7. Digitala triminingsåtgärder

Ett stort fokus i Färdplanen är just möjligheterna med att fånga data på nya sätt, som till exempel fordonsdata och mobildata. När nya fordon och enheter utrustas med avancerade sensorer genereras stora mängder data om hur transportsystemet används och om anläggningens tillstånd. Det skapar en betydligt bättre bild av hur statusen i vägsystemet är i realtid och kan användas för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt minska miljö- och klimatpåverkan. Färdplanen utgör ett underlag för dialog med näringslivsaktörer, forskningsutförare och offentlig sektor.

– Samverkan är avgörande för att ta åtgärderna vidare då Trafikverket är en av många aktörer som tillsammans behöver driva på arbetet. Genom att tydligt visa de behov, idéer och utmaningar vi på Trafikverket står inför kan vi i ett tidigt skede få inspel från andra parter som vi vet har intressanta lösningar och infallsvinklar på dessa behov. Ambitionen är att möta användarnas och samhällets behov i ett digitaliserat vägtransportsystem, säger Olof Johansson, programchef på Trafikverket.