Regeringen uppdrar åt VTI att påskynda elektrifieringen av transporter

Scania ligger långt framme när det gäller elektrifierade tunga lastbilar. Foto: Scania

Ökad kunskap är nödvändig för att skynda på elektrifieringen av transporter. Det har VTI i uppdrag av regeringen att medverka till. Framtiden beskrivs och analyseras i de olika scenarier som forskarna kan överblicka, svårigheter såväl som utmaningar. Digitaliseringen kan göra det möjligt att förboka laddning av elbilen i förväg, att kunna planera sin färdväg utifrån tillgänglig laddinfrastruktur och att förenkla gränssnitten så att laddningen sker automatiskt.

Avgörande för allt detta är samordning och delning av data, liksom de rättsliga förutsättningarna. När det gäller delning av data kan gemensamma europeiska dataområden bli en potentiell möjliggörare.

Ju snabbare elektrifiering, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Det i sin tur kräver förändrade beteenden på systemnivå tillsammans med omfattande investeringar och innovation i närtid. Även för att möta efterfrågan ur ekonomisk synvinkel betonar forskarna vikten av utbyggnad med laddinfrastruktur och kapacitet i elnäten.

I åtgärdspaketet Fit for 55 föreslår EU-kommissionen styrmedel som ytterligare skyndar på elektrifieringen. Det återstår att analysera hur åtgärdspaketet bidrar till de svenska klimatmålen, enligt rapporten.

Sjöfarten har ännu inte kommit så långt i omställningen mot elektrifiering som andra transportslag. Störst potential har färjor och andra fartyg med korta rutter, enligt rapporten. Utöver batterier kan vätgas vara lämpligt drivmedel, även om båda alternativen i nuläget innebär högre kostnader än fossila bränslen. Forskarna ger exempel på olika styrmedel som kan bli mer effektiva än nuvarande, allt för att underlätta övergången från fossila bränslen till alternativen.

Även när det gäller sjöfarten kommer EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55 att spela en stor roll och kunna leda till att valet av transporter också tar hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser.

– Uppdraget har hittills varit både stimulerande och utmanande då vi studerar elektrifiering från fler perspektiv såsom teknik, affärsmässighet, regelverk och användare. Det är ju samtidigt en framtidsstudie eftersom den största delen av övergången till fossilfria transporter ligger framför oss, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI och forskningsinstitutets koordinator för regeringsuppdraget.