VTI undersöker social hållbarhet för cykeltransporter

VTI startar 4-årigt forskningsprojekt om cykellogistik. Foto: Tiina Mauritzell

Cykellogistik inom urbana områden, CUBA, är ett projekt om gods- och varutransporter med cyklar i städer. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur andelen av gods- och varutransporter i städer som sker med cykel kan öka på ett socialt hållbart sätt.

Projektledare på VTI är Jens Alm som tillsammans med forskningsassistent Annika Otto och samarbetspartner på Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan på Lunds universitet kommer att driva projektet. Projektet är på uppdrag av Trafikverket och Annikas doktorandarbete på Lunds tekniska högskola ingår i CUBA.

Syftet med projektet är att visa fram vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns för att öka andelen av gods- och varutransporter som sker med cykel. Det bor fler och fler personer i de större städerna, vilket innebär ett ökat antal leveranser av gods och varor. Det är därför viktigt att forska om hur gods- och varutransporter som är både ekologiskt och socialt hållbara kan utvecklas.

Idag finns väldigt lite forskning om arbetsvillkor, trafiksäkerhet och andra sociala hållbarhetsmål kring cykellogistiken. I en alltmer växande bransch riskerar dessa mål hamna i konflikt med miljömässiga mål. Därför behöver samhället sikta på att utvecklingen i städer går mot en ökad andel gods- och varutransporter med cykel och att det kommer att ske på ett social hållbart sätt. Projektet ska resultera i ökad kunskap av cykellogistikens möjligheter, hinder och utmaningar. T

– Det ska bli intressant att få titta på alla de olika perspektiven från olika aktörer, till exempel kommuner, företag, anställda och kunder. Alla behöver bidra tillsammans för att kunna öka andelen av cykellogistik på ett hållbart sätt, säger Annika Otto.