Uppmanar till satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen

Transportkapaciteten i mälarregionen behöver stärkas menar Mälardalsrådet. Foto: Trafikverket

En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– Mälardalsrådets analys sätter kronor och ören på varför staten måste satsa på pendlarna och infrastrukturen i våra län. Det handlar om 20 miljarder i samhällsekonomisk nytta, bara i Uppsala län. Men då måste nödvändiga satsningar som Fyrspåret Uppsala-Stockholm och en ombyggnad av Hjulstabron finansieras fullt ut, säger Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala och regionens representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

20 miljarder kronor i total samhällsekonomisk nytta för Uppsala län genom:

  • 12,4 miljarder i restidsnyttor med kortare restider till jobb och studier. Exempelvis när Fyrspåret färdigställs och det går snabbare att resa mellan Uppsala och Stockholm
  • 14 miljoner i godsnyttor. Mer effektiva transporter på järnvägen, sjöfarten och vägarna
  • 3,6 miljarder i inkomsteffekter. Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter.
  • 4,1 miljarder i ökade fastighetsvärde.  Ökade mark- och fastighetsvärden när tillgängligheten förbättras

Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna beräknat de värden som uppstår om den eftersatta infrastrukturen åtgärdas. Mälardalsrådets nya rapport visar att den totala samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen.

Ytterligare nyttor om 19,2 miljarder kronor skulle uppstå i övriga delar av landet när resorna går snabbare till och från Stockholm-Mälarregionen. Till detta kommer fastighetsnyttor om 30 miljarder kronor. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet. Ett starkt argument för att satsa på infrastruktur där nytta är som störst för pendlarna och företagen.

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.