Marknaden för persontransporter har drabbats hårt av pandemin

Transportstyrelsen tar i en ny rapport ett helhetsgrepp om förändringar i transportsystemet. Foto: Transportstyrelsen

Pandemin har påverkat våra resvanor överlag. Vi reser i genomsnitt mindre, av andra anledningar och på andra sätt än vad vi gjorde för ett år sedan. I en ny rapport pekar Transportstyrelsen ut möjliga riktningar för transportmarknaden efter pandemin.

Marknaden för persontransporter har drabbats hårt av pandemin. Inställda evenemang och aktiviteter har utraderat efterfrågan på resor och transporter. Lägg därtill hemarbete, distansundervisning och hemleveranser som har ersatt resor till och från jobb, skola och butiker.

Nedgången i resandet har berört samtliga trafikslag. Under 2020 väntas resandet nå samma nivåer som 2008. För järnvägen respektive luftfarten väntas resandet motsvara år 2000 respektive 1978 års nivåer.

x

– Vi har länge sett det som självklart att efterfrågan på transporter kommer att fortsätta att stiga. Det kan nu ifrågasättas, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelen.

Kollektivtrafiken har påverkats i högre utsträckning än många andra färdsätt under pandemin. Det kollektiva resandet riskerar att fortsätta minska eftersom människor blivit mindre villiga att resa tillsammans med andra. Hållbara transporter är en trend som förväntas få förnyad kraft efter pandemin. Likaså väntas digitaliseringen av transportsystemet accelerera.

Sannolikt kommer artificiell intelligens och maskininlärning att användas inom kollektivtrafiken i större utsträckning framöver än i dag. Tekniken kan visa sig vara värdefull när det finns anledning att minska kontakter mellan människor.

– Pandemin kan innebära en möjlighet till omstart av transportsystemet i en mer långsiktigt hållbar riktning, med minskad trängsel, större flexibilitet och med större fokus på hälsa, säger Jonathan Sundin.