Sverige omvald till IMO:s råd

Sverige har omvalts till medlem av den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s (International Maritime Organization) råd för tvåårsperioden 2014-2015. Omvalet skedde vid IMO:s generalförsamlings möte.

IMO:s generalförsamling håller sitt 28:e möte (Assembly 28) den 25 november – 4 december 2013 i London, Storbritannien. Generalförsamlingen är IMO:s högsta beslutande organ och möts vart annat år. Generalförsamlingen utgörs av samtliga av IMO:s 170 medlemsstater. I perioden mellan generalförsamlingens möten är det IMO:s råd som styr organisationen och en av generalförsamlingens uppgifter är att välja medlemmar av IMO:s råd för den kommande tvåårsperioden.

Rådet fungerar som en styrelse för Organisationen. Det utarbetar och följer upp IMO:s budget och arbetsprogram samt övervakar arbetet i kommittér och underkommittéer. IMO:s råd har 40 platser indelade i grupperna A (tio platser), B (tio platser) och C (20 platser). Grupp A är tillägnad de stater som har störst intresse av att tillhandahålla tjänster inom internationell sjöfart. Grupp B är tillägnad de stater som har störst intresse i internationell sjöfart (import och export). I grupp C ska sådana stater väljas in som har särskilda intressen i sjötransporter och som tillgodoser ökad regional representation i IMO-rådet. Sverige sitter sedan många år i grupp B och det är också i grupp B Sverige valts in för perioden 2014-2015.

− Att Sverige blivit invalt i IMO:s råd ger oss stort inflytande över organisationen och också möjlighet att arbeta med övergripande frågor som är viktiga för Sverige, till exempel effektivisering och regelförenkling, säger Ingrid Cherfils, Sjö- och luftfartsdirektör, som representerar Sverige vid IMO:s generalförsamling.