Transport-styrelsen synar yrkesförarna

Foto: Rikspolisstyrelsen

Buss-, gods- och taxibranschens efterlevnad av regler för yrkestrafik på väg är generellt sett på samma nivå som 2012. Inom vissa områden syns förbättringar. Det visar den tillståndsmätning som Transportstyrelsen gjort för 2015 och som nu presenterats.

Regeringen beslutade 2012 att Transportstyrelsen och dåvarande Rikspolisstyrelsen, idag Polismyndigheten, återkommande skulle göra en uppföljning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Nu har den andra uppföljningen genomförts. Den baseras på mätningar som gjorts under 2015 i samarbete mellan Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Trafikverket och Skatteverket. Tillståndsmätning, som uppföljningen kallas, omfattar buss-, gods- och taxitransporter.

Mätningen gällande busstransporter visar att regelefterlevnaden inom många områden är god. Nivån är i stora drag jämförbar med mätningen 2012. Regelefterlevnaden inom områdena kör- och vilotider samt teknisk beskaffenhet är fortsatt låg.

För godstransporter visar de kontroller som gjorts att regelefterlevnaden på många mätpunkter är generellt god och i nivå med 2012 års mätning. Förbättringar syns inom flertalet områden, men inom vissa områden är efterlevnaden fortsatt låg.

Mätningen gällande taxi visar också en generellt god regelefterlevnad, jämförbar med mätningen 2012. Förändringarna mellan de båda mätningarna är små och både positiva och negativa.

Mätningar har också gjorts för de tre transportslagen buss, gods och taxi gällande skatter och avgifter genom underlag från Skatteverket. De visar ett likvärdigt resultat som 2012 med undantag för att en något större andel företag hade små skulder på sitt skattekonto under 2015.

– Tillståndsmätningen visar på ett bra sätt om genomförda åtgärder förbättrat regelefterlevnaden, säger Mikael Kyller, utredare på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

– Den kan också fungera som ett underlag för var ytterligare åtgärder behöver sättas in för att förbättra regelefterlevnaden.