Inför nya regler för lotsning i Sverige

De nya reglerna ger lättnader i lotsplikten för den som trafikerar en lotsled regelbundet. Foto: Transportstyrelsen

Från och med december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och det som avgör om en lots behöver anlitas är de sammanvägda riskerna för lotsled och fartyg. I Sverige är det krav på att anlita lots på svenskt inre vatten för att anlöpa till och från svenska hamnar. Det nuvarande systemet för lotsplikt har varit oförändrat i 40 år, trots att sjöfarten har fortsatt att utvecklas. Fartygen har blivit säkrare, fler och större. Dessutom har farlederna blivit bättre och nya laster har tillkommit. Målet är att anpassa lotsplikten efter de förhållanden som faktiskt råder i lotslederna.

– Det nya systemet bygger på ett mer riskbaserat synsätt där både lotsled och fartyg bedöms genom kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar. Det innebär att alla lotsleder bedöms på lika villkor oavsett var i landet de ligger, säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen.

I de remissrundor som skett i arbetet med regeländringen har många aktörer valt att lämna sina synpunkter. Klart står att olika aktörer har olika syn på lotsningens betydelse för sjösäkerheten.

– Vi har försökt att vara lyhörda och det är också därför som arbetet har dragit ut på tiden. Vissa befarar till exempel att antalet lotsningar kommer att öka initialt. Men vi tror att branschen kommer att anpassa sig över tid och att behovet av lotsningar kommer minska på sikt, säger Johan Skogwik.

I de nya reglerna ges lättnader i lotsplikten för den som trafikerar en lotsled regelbundet, jämfört med den som trafikerar samma led sällan. Även prövningar av lotsdispenser blir mer riskbaserade och ett förenklat lotsdispensförfarande införs för fartyg som bedöms ha lägre risk.