Godshanteringen i svenska hamnar ökar

Lossat gods i svenska hamnar ökade med 2 procent. Foto: Trafikanalys

Under 2018 var den totala godshanteringen i svenska hamnar 179 miljoner ton, vilket är en ökning med 2 procent från 2017. Antalet passagerare till och från Danmark fortsatte att minska till strax under 10 miljoner passagerare. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om sjötrafiken.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar ökade med 2 procent mellan 2017 och 2018. Det lossade godset ökade med 6 procent till 99 miljoner ton, medan lastat gods minskade med 2 procent från föregående år till 80 miljoner ton.

I inrikes trafik – dvs. gods mellan olika svenska hamnar – ökade både den lossade och lastade godsvikten. Utrikes gods som lossades i svenska hamnar – dvs. gods från utländska hamnar – ökade från 82 till 87 miljoner ton från 2017. Utrikes gods som lastades i svenska hamnar minskade däremot från 70 till 67 miljoner ton.

Antalet in- och utresta passagerare som passerade någon svensk hamn minskade marginellt mellan 2017 och 2018 till totalt 30 miljoner passagerare. Passagerarflödet inom Sverige är i princip lika med trafik till/från Gotland och uppgick till 1,8 miljoner passagerare under 2018. Det största flödet till/från utlandet är till/från Danmark. Passagerarströmmarna mellan Sverige och Danmark har minskat de senaste åren. 2009 var det runt 12 miljoner passagerare som reste till/från Danmark. Minskningen under det senaste året gjorde att antalet hamnade strax under 10 miljoner.

Godstransportarbetet för inrikes rutter var 7,3 miljarder tonkilometer och persontransportarbetet för inrikes rutter var 1,5 miljarder personkilometer. Sjötransporter med gods på inre vattenvägar (Göta kanal - Vänern samt Mälaren) utgör en bråkdel av godstransportarbetet, 18 miljoner tonkilometer under 2018.

Den officiella statistiken över sjötrafik bygger på uppgifter från samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods, eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar 2018.