Svenska handelssjöflottan växer

Fler fartyg i den svenska handelsflottan. Foto: Trafikanalys

Den svenskregistrerade handelsflottan ökade med 13 fartyg. Det var främst Tankfartygen som ökade med en nettoökning på just 13 fartyg. Torrlastfartygen ökade med 3 fartyg, Passagerarfärjorna minskade med 4, Övriga passagerarfartyg ökade med ett fartyg och Bulkfartygen hade 5 fartyg både 2018 och 2017.

Den totala bruttodräktigheten i den svenskregistrerade handelsflottan var 2 646 miljoner år 2018, vilket var nära nog exakt densamma som 2017 (2 645 miljoner brutto). Dödvikten var även den oförändrad med 1 338 miljoner ton 2018 (1 337 miljoner ton 2017).

Trots fler fartyg i den svenska handelsflottan och samma kapacitet mätt i bruttodräktighet och dödvikt jämfört med föregående år, så minskade antal ombordanställda 2018. Genomsnittligt antal anställda per dag minskade från 3 207 till 3 049 och varje yrkeskategori bidrog till minskningen. På de svenskregistrerade fartygen är ungefär 78 procent av anställda svenska medborgare. 28 procent av de anställda är kvinnor.

Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar var nästan oförändrad mellan 2017 och 2018; 1 007 respektive 998 miljoner bruttodräktighetsdagar. Däremot ökade användningen av inhyrda utländska fartyg i svensk regi, från 4 098 till 4 598 miljoner bruttodräktighetsdagar. Av allt tonnage som svenska rederier disponerar är
82 procent inhyrt från utlandet.