Transportstyrelsen förelägger flygbränsleleverantör med vite på 14 miljoner kronor

Transportstyrelsen förelägger en flygbränsleleverantör med vite eftersom bolagets krav begränsar tillträdet till marktjänster. Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen förelägger bolaget A Flygbränslehantering AB, AFAB, med ett vite om 14 miljoner kronor. Orsaken är att företaget ställer otillåtna krav på aktörer som vill nyttja bränsleanläggningen på Arlanda.

Bolaget AFAB äger och förvaltar delar av bränsleanläggningen på Arlanda. Enligt regelverket ska bolaget ge tillträde till andra aktörer som vill använda anläggningen i egen regi. Bolaget har dock ställt som krav att aktörer måste gå in som delägare i AFAB för att de ska få tillgång till anläggningen. Något som Transportstyrelsen anser strider mot reglerna i lagen om marktjänster vid flygplatser.

– Vi hävdar att deras krav på delägarskap inte ligger i linje med gällande regler. De har rätt att ta ut ersättning för nyttjandet av infrastrukturen, men vi anser att krav på delägarskap inte är samma sak som det, säger Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen inledde ett tillsynsärende efter att en aktör försökt få tillgång till bränsleanläggningen för att bedriva försäljning av bränsle i egen regi, men upplevt sig motarbetad av bolaget på ett sätt som förhindrade marknadstillträde. Aktören har sedermera gått i konkurs men Transportstyrelsen anser att tillsynen behövt fortgå då den är av principiellt intresse.

Bolaget har i dag fyra delägare och säljer sina tjänster till dessa delägare. Kravet på delägarskap motiveras med att en utomstående aktör annars inte skulle behöva ta samma ansvar och lika stor finansiell risk för hanteringen. Något som AFAB menar skulle diskriminera delägarna.

Transportstyrelsen gör dock bedömningen att kravet på delägarskap är en så pass långtgående begränsning av det fria tillträdet till marknaden för marktjänster att det strider mot reglerna. Myndigheten väljer därför att förelägga bolaget med vite om 14 miljoner kronor.