Forskning kan minska lastbilstransporter i städerna

Att minska antalet transporter i staden är högprioriterat. Arkivbild

En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent. HCT, High Capacity Transport, är ett lovande koncept där man genom bättre anpassningar mellan fordon, vägar och framförande samt ett samlat regelverk för detta kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet rutter. Nu ska konceptet vidareutvecklas till städerna. 

High Capacity Transport-reformer har redan bidragit till stor samhällsnytta både i Sverige och internationellt. Nu ska konceptet vidareutvecklas till transporter i städer där interaktionen med byggprocesserna i transportens båda ändar samt med övrig trafik, inklusive gång och cykel, beaktas.

– Att minska antalet transporter i staden är högprioriterat då det ger en positiv effekt med avseende på utsläpp av CO2 och lokala emissioner som partiklar och kväveoxider. Dessutom minskar trängseln radikalt och även risken för olyckor. För att implementera HCT-City konceptet på bred front behövs dock bättre beslutsunderlag och mer kunskap, säger Ann Segerborg Fick, Ecoloop.

Projektet kommer att testa fem-axlade, cityoptimerade transportfordon i pilotområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och nya digitala koncept i fordon vid byggandet av järnvägstunneln under Varberg.

– Genom att vi förser lastmaskiner, lastbilar och broar med lastsensorer och fordonen med aktiv hastighets- och tillträdeskontroll med GPS kan överlaster och otillåtna genvägar förhindras och hastigheten sänkas automatiskt vid passage över extra känsliga broar och kulvertar. Detta möjliggör att väghållaren kan ge tillstånd för individuella byggprojekt, säger Sten Wandel, professor emeritus vid Lunds universitet. 

– Vi är väldigt glada att Fordonsstrategisk Forskning och Innovation-programmet (FFI) hos Vinnova ser nyttan med HCT-City projektet och att RISE ihop med Ecoloop fått förtroendet att leda detta, säger Sofia Ohnell, seniorforskare på RISE. 

– Det finns många sätt att effektivisera transportarbetet i våra städer och här driver vi utvecklingen vidare, utifrån tidigare forskning, för att anta både klimatutmaningen men även utmaningarna med en säkrare trafik och en bättre produktivitet för bygg- och anläggningsbranschen. Vår samhällsekonomiska systemanalys kommer att bli ett viktigt underlag för vidare acceptans hos beställare, utförare, infrastrukturansvariga och politiker, säger projektledaren Fredrik Cederstav, RISE.