Regeringen vill ha dialog om överflyttning av transporter till sjöfart och järnväg

Nationella samordnaren undersöker överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Arkivbild

Regeringen har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart till att också innefatta uppdraget att genom dialog med hamnarna skapa incitament för överflyttning av gods från väg till sjöfart.

I samordnarens uppdrag ingår sedan tidigare bland annat att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart, samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset transporteras på järnväg och till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.