EU finansierar finländska järnvägsprojekt med 58,3 miljoner euro

För utveckling av spårtrafiken på banavsnittet Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda beviljades 1,6 miljoner euro. Bilden visar ett Vectron-lok på väg med virkesgods. Foto: VR-Transpoint_kredit: JuhoKuva

Finlands ansökningar om EU-finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) var framgångsrika: sammanlagt 58,3 miljoner euro beviljades för fem olika spårprojekt.

Finansieringen går till Entimmeståget till Åbo, byggnadsplanering av stadsbanan i Esbo, förbättring av banavsnittet Böle–Riihimäki, förbättring av spårförbindelsen Kouvola–Kotka–Fredrikshamn samt utveckling av spårtrafiken på sträckan Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda. EU stöder dessutom projekt där hamnarna i Helsingfors och Nådendal deltar.

Den 16 juli 2020 beslutade transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) om fördelningen av medlen. Europeiska kommissionen beviljade sammanlagt finansiering till ett värde av nästan 2,2 miljarder euro.

– Jag är mycket nöjd med Finlands pott, som är ett av de största CEF-finansieringsbelopp vi någonsin fått. De spårprojekt som beviljats finansiering på olika håll i Finland är ypperliga exempel på klimatstimulans och de startar redan i augusti, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Syftet med den finansiering som Europeiska kommissionen beviljar är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För att få CEF-bidrag krävs nationell finansiering och i detta fall har staten åtagit sig att finansiera alla spårprojekt som beviljats stöd.

Finlandsbanan blev utan CEF-finansiering i denna ansökningsomgång, men det påverkar inte bildandet av ett projektbolag eller planeringen av banavsnittet.

Det ansökta stödet gällde en liten del av den övergripande planeringen, och det projektbolag som ska bildas deltar aktivt i kommande utlysningar av finansiering.

Också spårvagnarna i Vanda blev i detta skede utan finansiering. Fördelningen av kostnaderna för planeringen av spårbanan i Vanda har dock överenskommits i förhandlingsresultatet för markanvändning, boende och trafik (MBT) mellan Helsingforsregionen och staten i juni 2020, och projektet påverkas inte av utebliven CEF-finansiering.

Entimmeståget till Åbo

För utveckling av spårtrafiken mellan Helsingfors och Åbo beviljades 37,5 miljoner euro. Totalbudget för projekteringen är 75 miljoner euro.

Sträckan Helsingfors–Åbo är en viktig del av TEN-T-stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet. Den nuvarande tågbanan från Helsingfors till Åbo är krokig och långsam. Finansieringen används för projektering av den planerade direktbanan Esbo–Salo.

En direktbana mellan Esbo och Salo skulle göra Helsingfors–Åbo-banan kortare. Direktbanan skulle möjliggöra snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och skapa förutsättningar för att utveckla närtrafiken till Kyrkslätt, Lojo och Vichtis.

Dessutom planeras ett dubbelspår mellan Salo och Åbo, vilket skulle tillåta fler tågturer och smidiga tågmöten. För planeringen av Entimmeståget till Åbo bildas ett projektbolag. Statsrådet bemyndigade i juni kommunikationsministeriet att bilda projektbolag för Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan.

Byggnadsplanering av stadsbanan i Esbo 

Byggnadsplaneringen av Esbo stadsbana beviljades 11 miljoner euro. Projektets totalbudget är 22 miljoner euro. Projektet omfattar planeringen av banan, broar och en tunnel.

Genomförandet av Esbo stadsbana och kostnadsfördelningen för den har avtalats i MBT-förhandlingsresultatet mellan Helsingforsregionen och staten. Enligt avtalet är både statens och kommunernas finansieringsandel 50 procent av kostnaderna.

Förbättring av banavsnittet Böle–Riihimäki

För utveckling av spårtrafiken mellan Böle och Riihimäki beviljades 6,5 miljoner euro. Projektets totalbudget är 13 miljoner euro. Att projektet genomförs är en förutsättning för att banförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors ska kunna förbättras. I MBT-förhandlingsresultatet mellan Helsingforsregionen och staten kom man överens om att genomföra den andra fasen av banan mellan Böle och Riihimäki.

Förbättring av spårförbindelsen mellan Kouvola, Kotka och Fredrikshamn

För planering av en förbättring av spårförbindelsen mellan Kouvola, Kotka och Fredrikshamn beviljades 1,68 miljoner euro. Projektets totalbudget är 3,36 miljoner euro. Detta banavsnitt är en viktig led för godstransporter mellan Kouvola och hamnarna i Kotka och Fredrikshamn och en del av TEN-T-stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet. Utnyttjandegraden för bankapaciteten är hög och den nuvarande infrastrukturen tillåter inte någon betydande ökning av tågtrafiken.

Utveckling av spårtrafiken på avsnittet Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda

För utveckling av spårtrafiken på banavsnittet Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda beviljades 1,6 miljoner euro. Projektets totalbudget är 3,2 miljoner euro. Området är en knutpunkt för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utbyggnaden av TEN-stomnätskorridoren Nordsjön–Östersjön runt Bottenviksbågen från Uleåborg till Luleå. Målet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas effektivitet och industrins konkurrenskraft samt att möjliggöra persontågstrafiken mellan Finland och Sverige.

Hamnprojekt

Helsingfors hamn och Nådendals hamn ansökte tillsammans med sina partner i Östersjöländerna om CEF-finansiering till ett sammanlagt belopp av 12,37 miljoner euro. Finansiering söktes bland annat för att förbättra hamnarnas energieffektivitet, en automatisk förtöjningsanordning (auto-mooring), landström, ändringar i lastnings- och lossningsramper samt för transport från land till fartyg av passagerare som reser utan fordon. Transportkommittén för CEF förordade också finansieringen av dessa projekt.

Projekten syftar till mer miljövänliga, säkrare och effektivare transporter. Fartygens utsläpp till luften minskar i hamnen och lastnings- och lossningstiderna blir kortare. Hamnarna i TEN-T-stomnätet ska ha landströmsförsörjning till fartyg före utgången av 2025.

Källa: Finlands Kommunikationsministerium