Göteborgs Hamn expanderar med muddermassor

Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn AB har, för att uppnå sitt långsiktiga mål att fördubbla verksamheten under en 10-årsperiod, ett stort behov av nya kajer och terminalytor. Hamnen ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader. Cowi har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten.

Den nya hamnterminalen vid Arendal blir den största utbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. Området vid Lilla Aspholmen med angränsande hamnar, Älvsborgshamnen och Arendal ska fyllas ut med muddermassor. Hela området kommer att bli 22 ha och beräknas vara klart att användas efter 2020.

Göteborgs Hamn AB har ett kontinuerligt behov av att underhållsmuddra hamnen för att kunna bibehålla erforderligt djup för sjöfarten. I genomsnitt vart 3-5 år behöver ca 200 000 m³ sediment muddras och upp till 90 procent av massorna är för förorenade för att kunna dumpas till havs. Göteborgs Hamn AB ser en möjlighet i att nyttja de förorenade muddermassorna, som utfyllnadsmassor till Arendal 2, genom att använda sig av metoden stabilisering och solidifiering.

Stabilisering/solidifiering, även kallad s/s-metoden, är ett sätt att ta hand om förorenade muddermassor. Metoden går ut på att muddermassorna stabiliseras med hjälp av en bindemedels-mix. Cowi:s uppdrag är att hjälpa Göteborgs Hamn AB med att ta fram lämpliga bindemedel, ta fram kontrollprogram, projektera invallningen där fältförsöket ska genomföras, samt att till hösten genomföra fältförsöket. I uppdraget ingår att utvärdera teknik, bindemedelsrecept och miljöaspekter inför kommande fullskaleprojekt.