Svensk Kollektivtrafik redovisar resvaneundersökning

Punktligheten ökar för tredje året i rad. Foto: Svensk Kollektivtrafik

Resenärspunktligheten ökar för tredje året i rad, pandemin har ändrat resvanorna hos sällanresenärerna och värmlänningarna är nöjdast i landet. Det är några av resultaten i årets statistikrapport från Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning.

Resultaten i årsrapporten visar tydliga spår av pandemin, bland annat vad gäller kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Det är fortsatt lägre än innan pandemin eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken och undvika trängsel. Region Stockholm har landets högsta marknadsandel. Det är framför allt de resenärer som växlar mellan bil och kollektivtrafik som avstått från att resa med kollektivtrafiken de senaste två åren.

– Vi ser att de viktigaste drivkrafterna för att öka resandet i kollektivtrafiken är att medborgarna upplever att kollektivtrafiken är användbar för de flesta resor de gör, att de sparar tid genom att resa kollektivt samt kunskapen om utbudet. När restriktionerna är över måste vi använda den kunskapen för att få resenärerna att återvända till kollektivtrafiken, säger Mattias Andersson, projektledare för Kollektivtrafikbarometern hos Svensk Kollektivtrafik.

Pandemin har påverkat nöjdheten, visar rapporten. Den är generellt mycket hög hos resenärerna - över tre av fyra kunder är som helhet nöjda med sin senaste resa - men har minskat till en något lägre nivå jämfört med de senaste åren. Resultatet varierar dock i olika delar av landet och i Värmland finns de nöjdaste resenärerna.

Rapporten pekar på en positiv trend vad gäller resenärspunktligheten, en trend som ökar för tredje året i följd. De allra flesta av resorna med kollektivtrafik har kommit fram i tid även under 2021 och andelen är fortsatt högre än tidigare år. Kalmar, Värmland och Östergötland är de regioner där resenärerna anger sig vara minst försenade på sina resor i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikbarometern är ett viktigt verktyg för Svensk Kollektivtrafik och dess medlemmar. Det ger kunskap i hur kollektivtrafiken upplevs både av resenärer och ickeresenärer. Utifrån resultatet kan man sedan se över hur kollektivtrafiken kan förbättras och hur vi får fler att vilja åka kollektivtrafik.

– Det kan handla om att höja kunskapen hos sällanresenärer och bilister kring linjenätet och turtätheten. Om det inte finns kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och man inte får någon ”push” i rätt riktning är det lätt att fortsätta sin vana att köra bil. Att skapa upplevelsen av användbarhet kräver att vi och våra medlemmar har kunskap om resenärernas resmönster och behov och utformar ett relevant linjenät som gör att det går att spara tid eller åtminstone inte förlora tid på att resa kollektivt, säger Mattias Andersson.