Inzile köper eFashion Championship

QEV Tech är pionjärer när det gäller elektriska tävlingsbilar. Foto: QEV Tech

Inzile  har nu 2021 fullföljt transaktionen med eFashion Championship i enlighet med ett enhälligt godkännande från en extra bolagstämma har Inzile förvärvat 80 procent av aktierna i QEV Tech Holdings, vilket i sin tur äger 19,64 procent av aktierna i det spanska elfordonsinriktade teknikbolaget QEV Technologies. Köpeskilling var cirka 494 miljoner kronor och tillträde ägde rum omedelbart. 

I samband med förvärvet har styrelsen för Inzile, enligt den nämnda extra bolagstämmans enhälliga bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till eFC, genom kvittning av eFC:s hela fordran mot Inzile hänförlig till överlåtelsen av aktierna i QEV Holdings. Detta innebär att eFC efter registrering av emissionen kommer att äga 63 procent av Inzile.

Ett villkor för förvärvet var att eFC beviljades ett undantag från sin budplikt som annars skulle ha uppkommit i samband med aktieteckning i den aktuella emissionen. Ett sådant undantag har beviljats av Aktiemarknadsnämnden, varför villkoret har uppfyllts.