Svensk Sjöfarts presenterar ny rapport ”Svensk Sjöfart"

Antalet svenskflaggade fartyg ökar. Bild: Svensk Sjöfart

I Svensk Sjöfarts nya rapport ”Svensk Sjöfart: nyckeltal 2018” presenteras ny statistik för sjöfarten. Statistiken är framtagen i samarbete med Jesper Hamark, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och visar bland annat på att storleken på de svenska fartygen i handelsflottan ökat, medan antalet fartyg minskat över tid. Mellan 2018 och 2019 ökade dock antalet svenskflaggade fartyg, vilka idag uppgår till cirka 100 fartyg.

– Att antalet svenskflaggade fartyg ökat under perioden är en konsekvens av enträget arbete från branschen, våra fackföreningar och myndigheter som Transportstyrelsen, även viktiga åtgärder som införande av tonnageskatt har varit centralt för utvecklingen. För att öka antalet än mer ser vi att det finns lågt hängande frukter gällande regelförändringar och villkor; exempelvis införandet av en stämpelavgift istället för en stämpelskatt vid inflaggning och att möjliggöra för svenska fartyg som går på Sverige att ingå i det så kallade tonnageskattesystemet är exempel på åtgärder som vi tror skulle bidra till att öka handelsflottan storlek, säger Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart.

Statistiken visar också att antalet nybyggnadsordrar ökat med 9 procent mellan 2005 och 2019 och under 2017 levererades 2 nybyggda fartyg till det svenska registret, medan 3 fartyg levererades 2018. Svenska rederiers omsättning har sedan 1999 ökat från 36 miljarder till 39 miljarder. Även omsättningen i hamnar har ökat betydligt, från 4,4 miljarder 1999 till 9,8 miljarder 2016.

-Den svenska sjöfartssektorn följer ofta konjunkturen i övriga samhället och detta visar på att svensk sjöfart lyckats leverera i både goda tider och i tider av osäkerhet. De nybyggen vi har sett de senaste åren har inkluderat stora klimat- och miljöinvesteringar och den svenska sjöfarten har antagit målet om att bli den mest hållbara sjöfartssektorn i Europa. Bland annat har investeringar gjorts i batteridrift, metanol, naturgas och rotorsegel och idag är därför den svenska handelsflottan världsledande gällande grön sjöfart, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig, Svensk Sjöfart.

Antalet sjöfolk med minst en registrerad påmönstring på svenskt fartyg ökade med 3,8 procent mellan åren 1995 och 2017. Antalet kvinnor ombord fartygen har ökat från cirka 20 procent kvinnor 1995 till cirka 30 procent kvinnor 2017. Mellan 2015 och 2018 har antal personer direkt anställda inom det svenska sjöfartsklustret ökat med cirka 1 000 personer eller 3,6 procent .

Även den europeiska handelsflottan har sett en stor ökning de senaste åren enligt ny statistik framtagen av den europeiska redarföreningen ECSA; mellan 2005 och 2014 ökade den europeiska handelsflottan med totalt 70 procent . Flottan fick 23 000 fler fartyg och ökade med 660 miljoner DWT och 450 miljoner GT. Den europeiska handelsflottan utgör idag cirka 40 procent av världshandelsflottan.