Kostnaden för Rail Baltica skenar – nu 15,3 miljarder euro

Rail Balticas senaste tåg koncept. Foto: Rail baltica

Den ambitiösa järnvägsprojektet Rail Baltica, som syftar till att ansluta Estland, Lettland och Litauen med det europeiska järnvägsnätet, har stött på ekonomiska utmaningar. Projektets första fas beräknas nu kosta 15,3 miljarder euro, en markant ökning från den ursprungliga kostnadsuppskattningen på 5,8 miljarder euro.

Enligt en uppdaterad kostnads-nyttoanalys som RB Rail, bolaget bakom projektet, har tagit fram, förklaras den dramatiska kostnadsökningen delvis med en inflation på 40 % i Baltikum mellan åren 2017 och 2022. RB Rail anser att ungefär 51 % av kostnadsökningen kan härledas till mer exakta kostnadsdata som framkommit allteftersom projektets design har utvecklats från ett initialt värdeingenjörsskede till huvuddesign.

Externa faktorer

Ytterligare 31 % av ökningen beror på en utökad projektomfattning, inklusive ytterligare regionala anslutningar och uppdateringar i tekniska standarder genom införandet av enhetliga designriktlinjer samt förbättringar av säkerhet och prestanda. Ytterligare externa faktorer stod för 18 % av ökningen, däribland krav från tredje part och efterlevnad av Europeiska tekniska specifikationer för interoperabilitet (TSI).

Ekonomiska fördelar och finansieringsutmaningar

Trots de höjda kostnaderna förutspår RB Rail att Rail Baltica-projektet kommer att generera direkta ekonomiska fördelar på 6,6 miljarder euro och bidra med 0,5 till 0,7 procentenheter till BNP-tillväxten per år, vilket kan innebära en total ekonomisk inverkan på mellan 15,5 miljarder och 23,5 miljarder euro för Baltikums ekonomier. Projektet förväntas även minska koldioxidutsläppen och förbättra bränslesäkerheten genom en övergång från fossila bränslen.

Passagerartjänsterna beräknas stå för 80 % av de ekonomiska fördelarna, medan miljöförbättringar står för 14 % och godstransporter för 5 %. Rail Baltica förväntas hantera 51,7 miljoner passagerarresor och 10,9 miljoner ton gods årligen fram till 2046.

Finansiering och framtida utmaningar

Efter en framgångsrik ansökan till EU:s Connecting Europe Facility (CEF) 2023 har Rail Baltica nu säkrat 85 % av sin nuvarande finansiering, motsvarande 2,7 miljarder euro, från EU-källor. Regeringarna i Estland, Lettland och Litauen står för de återstående 15 %. För att möta de ökade projektkostnaderna arbetar RB Rail nu med sina partner för att utforska alternativa finansieringskällor och minska sitt beroende av EU-medel och nationella budgetar.

Under tiden pågår byggnationen av Rail Balticas huvudlinje, och 15 % av sträckan förväntas vara under konstruktion vid årets slut. I Estland, Lettland och Litauen fortsätter arbetet enligt plan, och nya upphandlingar och kontrakt förväntas accelerera projektets framsteg.

Med dessa utmaningar och framsteg, fortsätter Rail Baltica att vara en central punkt för infrastrukturutveckling i Europa, med stora förväntningar på dess förmåga att transformera transportlandskapet i Baltikum och ansluta regionen mer effektivt till resten av Europa.

Källa: Rail Baltica