Allt fler logistikaktörer investerar i järnvägsspår ända in på husknuten

Utöver investeringar i egna järnvägsspår ökar även efterfrågan på intermodala godstransporter. BILD: GREEN CARGO

En tilltagande brist på lastbilsförare, stigande drivmedelspriser och skärpta miljökrav är tre faktorer som sannolikt kommer att bidra till att framöver öka mängden gods som transporteras via järnväg. Många logistikaktörer satsar även på intermodala transporter där tåg utgör en viktig pusselbit, andra aktörer väljer att gå steget längre och investera i egna järnvägsspår som sträcker sig hela vägen fram till logistikanläggningarna.

Text: Annika Wihlborg

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och den långväga fossildrivna lastbilstrafiken har ökat i en tid när utsläppen måste minska. I både EU och Sverige finns transportpolitiska mål om att mer gods ska gå på järnväg med hänsyn till den höga energieffektiviteten och de låga utsläppen.

Coop, som valt att investera i tågspår hela vägen in på tomten vid sin logistikanläggning i Eskilstuna, är en föregångare på området. När Coops nya storskaliga logistikanläggning står driftklar 2024 är tanken att företagets egna tågspår på drygt en kilometer ska trafikeras av Coops eget sexhundra meter långa godståg som kommer att kunna lasta och lossa varor flera gånger per dag. Ytterligare ett exempel på en aktör som valt att investera i ett eget spår är Aditro, som anslutit sin nya logistikanläggning i Båramo med järnvägsspår.

Coop kan visa vägen

–E-handelssektorn och dagligvaruhandeln har hittills inte använt sig av järnvägstransporter i någon större utsträckning. Det beror delvis på att en del gamla fördomar om järnvägstransporter fortfarande lever kvar, exempelvis att spårbundna godstransporter inte är lika tillförlitliga som andra transportsätt. Coop och även andra aktörer som väljer att investera i egna järnvägsspår kan förhoppningsvis inspirera fler genom att visa på järnvägens möjligheter i logistiksammanhang, säger Robert Vintander, branschchef för handel och logistik på Green Cargos försäljningsavdelning.

Hittills har han inte märkt av någon stark trend bland logistikaktörer vad gäller just investeringar i egna järnvägsspår, men den rådande omvärldsutvecklingen i kombination med skärpta klimat- och hållbarhetskrav kan bidra till en accelererad utveckling framöver. Robert Vintander ser en tendens att fler företag tar med möjligheten att bygga egna järnvägsspår i direkt anslutning till anläggningen i beräkningen när de analyserar etableringsorter och planerar framtida logistikanläggningar.

bild
Coops storskaliga logistikanläggning i Eskilstuna är en föregångare med egna järnvägsspår inpå knuten. Bild: Coop

Mer flexibel lastning och lossning

En fördel med att öka andelen gods som transporteras via järnväg är att lastningen och lossningen blir smidigare. En lastbil med tillhörande förare tickar pengar när den står still, vilket gör lastning och lossning till en relativt tidskritisk process. Godsvagnar utan förare kan däremot lastas och lossas på ett mer flexibelt sätt med mindre tidspress. Godstransporter via järnväg är dessutom ofta resurseffektiva. En enda lokförare kan med ett eltåg dra mellan 40 och 50 enheter på räls, i jämförelse med lika många lastbilar med tillhörande förare, säger han.

bild
I både EU och Sverige finns transportpolitiska mål om att mer gods ska gå på järnväg med hänsyn till den höga energieffektiviteten och de låga utsläppen. Bild: Green Cargo

Han ser även en kraftigt ökad efterfrågan på intermodala transporter, vilket föranlett att Green Cargo med start i december 2022 inleder en omfattande satsning på att öka andelen intermodala godstransporter med ökad avgångsfrekvens, snabbare ledtid och ökad punktlighet. Det gör att även företag som inte väljer att investera i egna järnvägsspår inpå knuten kan öka andelen gods som transporteras på järnväg.

Ofta är det en tröskel för många att byta trafikslag till järnvägstransporter. Det finns en stark vilja och en tydlig drivkraft från företagen, men för att göra förändringen praktiskt genomförbart krävs analys och en förändringsförmåga.  Ett viktigt syfte med vår intermodala satsning är att visa vad man faktiskt kan åstadkomma med godstransporter via järnväg, säger Robert Vintander.