Swedavia krävs på 880 miljoner kronor

Kammarkollegiet får i uppdrag att återkräva cirka 880 miljoner kronor av det kapitaltillskott Swedavia fick under pandemin. Foto: Swedavia

Regeringen har fattat beslut om att ge Kammarkollegiet i uppdrag att återkräva cirka 880 miljoner kronor av det kapitaltillskott om 2 500 miljoner kronor som, utifrån ett tidigare bemyndigande av Riksdagen, utbetalades till Swedavia 23 oktober 2020.

Ägarens kapitaltillskott om 2 500 miljoner kronor i oktober 2020 gjordes på marknadsmässiga grunder. Med anledning av en inkommen klagan har EU-kommissionen granskat kapitaltillskottet utifrån den praxis som skapats under covid-19-pandemin, vilket gör att regeringen nu bedömer att 1 621 miljoner kronor kommer att kunna godkännas av EU-kommissionen enligt EUF-fördragets  statsstödsregler. Därmed behöver överskjutande belopp om cirka 880 miljoner kronor jämte ränta återbetalas av Swedavia och Kammarkollegiet ska senast 31 oktober 2022 återkomma med en precisering av beloppet till Näringsdepartementet.

– Ägarens stöd tidigt i pandemin, efter en drastisk resenärsnedgång och under en period med stor osäkerhet, var väldigt betydelsefullt. Nu befinner vi oss i ett stabilare läge – även om en hel del osäkerhet kvarstår så har flygresandet börjat återhämta sig och under årets andra kvartal nådde Swedavia ett positivt rörelseresultat för första gången sedan perioden januari-mars 2020, säger Mats Påhlson, CFO på Swedavia.

Swedavia kommer nu även att undersöka regeringsbeslutets eventuella konsekvens för andra tidigare mottagna stöd till följd av covid-19-pandemin såsom omställningsstödet på sammanlagt 441 miljoner kronor. Granskningen av aktieägartillskottet och osäkerhet kring eventuell påverkan på andra statliga stöd har tidigare kommunicerats i riskavsnitten i delårsrapporter och årsredovisning.

– Swedavia har kapacitet att hantera de sannolika återbetalningarna såväl likviditetsmässigt som med fortsatt upprätthållande av ägarens kapitalstrukturmål för bolaget. Vidare kommer befintlig verksamhet och investeringsprogram att löpa vidare enligt nuvarande planering, säger Mats Påhlson.